Finanse publiczne

Strona główna » Czerwiec 2008 » Kadry i płace » Świadczenie rehabilitacyjne

Brosz o finansach

Kwiecień 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Jacek Mikołajczyk

Świadczenie rehabilitacyjne

Ubezpieczony, który wykorzystał już możliwość pobierania zasiłku chorobowego, a nadal jest niezdolny do pracy, może ubiegać się w ZUS-ie o świadczenie rehabilitacyjne. Jeśli płatnikiem tego zasiłku jest pracodawca, powinien kontrolować termin jego wypłaty, by uniknąć ewentualnych komplikacji.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje - zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. DzU z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.), zwanej dalej ustawą zasiłkową - wszystkim osobom, które są objęte ubezpieczeniem chorobowym. Gdy przyczyną niezdolności do pracy jest wypadek przy pracy lub choroba zawodowa, świadczenie to przysługuje z ubezpieczenia wypadkowego na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (DzU nr 199, poz. 1673 z późn. zm.), zwanej ustawą wypadkową.

Prawo do świadczenia

Prawo do świadczenia rehabilitacyjnego może być przyznane ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego (tj. po 182 dniach lub - jeśli przyczyną niezdolności do pracy jest gruźlica - 270 dniach), jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują szanse na odzyskanie zdolności do pracy. O stanie zdrowia uzasadniającym przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego orzeka lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego, albo komisja ZUS-u - w przypadku wniesienia przez ubezpieczonego sprzeciwu wobec orzeczenia lekarza orzecznika ZUS-u lub zgłoszenia przez prezesa ZUS-u zarzutu wadliwości takiego orzeczenia.

[...]

Autor jest Naczelnikiem Wydziału Zasiłków w Oddziale ZUS-u we Wrocławiu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.