Finanse publiczne

Strona główna » Polecane książki

Polecane książki

Wyodrębniona ewidencja księgowa dla projektów unijnych

W jaki sposób prawidłowo rozliczyć projekt finansowany ze środków unijnych? Jak zmienić system ewidencji w jednostce, aby spełniał wymóg prowadzenia wyodrębnionej księgowości? Co należy uwzględnić, wybierając sposób jej prowadzenia?więcej »

Inwentaryzacja w ujęciu praktycznym

Jaką metodę inwentaryzacji wybrać? Jak uniknąć najczęściej pojawiających się błędów? Jak rozliczyć różnice inwentaryzacyjne? Jakie są konsekwencje naruszenia regulacji uor?więcej »

Zamknięcie roku 2018, otwarcie roku 2019

Jak prawidłowo przeprowadzić ewidencje związane z zamknięciem roku po zmianach dokonanych w planie kont? W jaki sposób opracować informację dodatkową? Na co zwrócić uwagę przy ustalaniu wyniku finansowego w jednostce? Jak dokonać ewidencji wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego? więcej »

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych

W jaki sposób przeprowadzić ewidencję i wycenę składników majątku w jednostce? Na co zwrócić szczególną uwagę podczas rozliczania inwentaryzacji? Jak dokonywać amortyzacji do celów bilansowych i podatkowych?więcej »

Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Jak nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont wpłynie na politykę rachunkowości jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych? W jaki sposób znowelizowane przepisy zmieniły zasady tworzenia zakładowego planu kont oraz prowadzenia ewidencji bilansowej i pozabilansowej? więcej »

Zwrot środków przeznaczonych na realizację programów regionalnych finansowanych z udziałem środków europejskich – weryfikacja decyzji

W jakich sytuacjach beneficjent musi zwrócić środki unijne? Kto ma prawo wnieść odwołanie od decyzji o zwrocie środków lub złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy? Kiedy możliwe jest wstrzymanie wykonania decyzji przez organ administracji?więcej »

Szkoda w powierzchni ziemi jako szkoda w środowisku

Jak ocenić, czy zanieczyszczenie gleby i ziemi stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska? Kto odpowiada za naprawienie szkody w powierzchni ziemi – jej sprawca, właściciel nieruchomości czy regionalny dyrektor ochrony środowiska? Kiedy można odstąpić od usunięcia zanieczyszczenia i przeprowadzić remediację inną metodą?więcej »

E-postępowanie podatkowe w praktyce

W jaki sposób wszcząć e-postępowanie podatkowe? Jak przebiega procedura doręczenia elektronicznego i kiedy jest ono skuteczne? Kto może otrzymać e-dostęp do akt sprawy?więcej »

Zarządzanie finansami placówki oświatowej. Przewodnik dla dyrektorów szkół

Poznaj zasady gospodarowania środkami publicznymi w placówce oświatowej. Dowiedz się jak uniknąć nieprawidłowości przy wyliczaniu subwencji oświatowej. Naucz się analizować koszty funkcjonowania szkoły. Zapoznaj się z procedurami kontroli finansowej oraz regułami rachunkowości jednostki.więcej »

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

W jakim terminie należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego? Czy niedozwolona ingerencja w pas drogowy zawsze wiąże się z koniecznością poniesienia kary? Jakiego rodzaju zezwolenia wymaga umieszczenie reklamy lub ogródka gastronomicznego na chodniku? więcej »

Odsetki w jednostkach sektora finansów publicznych

Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności i zobowiązań sprawiają wiele problemów pracownikom jednostek. Najtrudniejsze jest często ustalenie charakteru prawnego danej należności. W rozwikłaniu tej i wielu innych skomplikowanych kwestii pomoże drugie wydanie jedynego na polskim rynku opracowania na temat odsetek w jsfp.więcej »

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Komentarz

Opracowanie jest pierwszym na rynku komentarzem do ustawy wdrażającej w życie rządowy program „Rodzina 500 plus”. więcej »

Zarządzanie kryzysowe - praktyczny przewodnik

Kto jest odpowiedzialny za ochronę ludzi, mienia i środowiska w sytuacji kryzysowej na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim? Jakie zmiany wprowadza Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego? Jakie kroki należy podjąć w sytuacji, gdy wyznaczone organy nie posiadają sił i środków adekwatnych do zagrożenia? Jak należycie wypełniać obowiązki w zakresie zapobiegania sytuacjom kryzysowym?więcej »

Archiwizacja dokumentacji w jednostkach państwowych i samorządowych

W jaki sposób należy porządkować, przechowywać i zabezpieczać dokumentację? Czym się różni postępowanie z materiałami archiwalnymi od czynności związanych z dokumentacją niearchiwalną? Kto sprawuje nadzór nad postępowaniem z dokumentami?więcej »

Studium wykonalności. Poradnik

Kiedy tworzenie studium jest niezbędne? Na czym polega analiza wykonalności technicznej, ekonomicznej, prawnej, organizacyjnej i planowej przedsięwzięcia? Jakie są różnice pomiędzy przedsięwzięciem wykonalnym a możliwym do realizacji?więcej »

Zamknięcie roku 2015, otwarcie roku 2016

W jaki sposób prawidłowo zamknąć rok w księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych? Jak rzetelnie przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? Na co zwrócić uwagę podczas sporządzania sprawozdań i zamykania ksiąg rachunkowych? Jak dokonać poprawnego przeksięgowania rocznego kont oraz właściwej wyceny bilansowej aktywów i pasywów?więcej »

Inwentaryzacja w ujęciu praktycznym

Jaką metodę inwentaryzacji wybrać? Jak uniknąć najczęściej pojawiających się błędów? Jak rozliczyć różnice inwentaryzacyjne? Jakie są konsekwencje naruszenia regulacji uor? więcej »

Przygotowanie egzekucji administracyjnej obowiązków pieniężnych

W jaki sposób przygotować egzekucję administracyjną, która zagwarantuje skuteczne ściągnięcie wymagalnej należności? Jak ustalić istniejący stan oraz składniki majątku zobowiązanego oraz zgodnie z prawem poszukiwać tego majątku? Jak można zabezpieczyć prawa majątkowe należące do zobowiązanego?więcej »

Kompleksowy przewodnik po świadczeniach z pomocy społecznej

W jaki sposób należy prowadzić postępowanie w sprawie przyznania świadczeń socjalnych? Jakie kryteria należy brać pod uwagę podczas ustalania rodzaju pomocy? W jakich przypadkach zasadna jest odmowa udzielenia świadczenia pomocy społecznej?więcej »

Administracja publiczna w mediach społecznościowych

Jak skutecznie dotrzeć do mieszkańców miasta lub gminy za pomocą serwisów społecznościowych i blogów? Jak stworzyć i prowadzić na Facebooku, Twitterze, YouTube czy Google+ profil, który będzie wizytówką jednostki lub urzędnika? W jaki sposób odpowiadać na negatywne komentarze pojawiające się na oficjalnym fanpage’u?więcej »

Zabezpieczenie administracyjne należności pieniężnych w praktyce organów egzekucyjnych

Jak skutecznie zabezpieczyć zapłatę podatku, grzywny i innych należności pieniężnych? Kiedy można w tym celu zablokować środki na rachunku bankowym dłużnika lub ustanowić hipotekę przymusową na należącej do niego nieruchomości? W jaki sposób przygotować wniosek o wszczęcie postępowania zabezpieczającego i jakie dokumenty do niego dołączyć?więcej »

Kara za zajęcie pasa drogowego + Egzekucja kary za zajęcie pasa drogowego

Praktyczna publikacja o nakładaniu i egzekucji kary za zajęcie pasa drogowego. Obszerne, dwuczęściowe wydanie.więcej »

Metody budżetowania zadaniowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Przewodnik

Inna forma zapisu budżetu, z której prawie nikt nie korzysta, czy atrakcyjna alternatywa dla budżetu tradycyjnego? Skomplikowane procedury wdrożenia i niepotrzebne koszty, a może przydatne narzędzie racjonalizacji wydatków w jednostce?więcej »

Prawa i obowiązki organu administracji w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Co zrobić, gdy do sądu administracyjnego trafiła skarga na działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ administracji? Kto w takiej sytuacji może reprezentować organ przed sądem? Jak wnieść skargę kasacyjną do NSA i odwołać się od wyroku sądu pierwszej instancji? Jakie skutki dla organu niesie ze sobą prawomocny wyrok sądu administracyjnego?więcej »

Doręczenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym

Jak skutecznie doręczać decyzje administracyjne i pisma sądowe? Kiedy można wykorzystywać w tym celu środki komunikacji elektronicznej? Co zrobić, gdy adresat odmawia przyjęcia pisma? W jaki sposób doręczyć pismo osobie, która mieszka za granicą i nie ma pełnomocnika do doręczeń w kraju?więcej »

Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych

Jak prowadzić egzekucję, gdy zobowiązany nie zapłacił podatku, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne czy kary pieniężnej? Jakie świadczenia pieniężne nie podlegają egzekucji? Czym różni się zarzut od zażalenia?więcej »

Egzekucja administracyjna obowiązków o charakterze niepieniężnym

Jak skutecznie prowadzić egzekucję, gdy zobowiązany nie realizuje obowiązku szkolnego, nie poddaje się szczepieniom ochronnym lub odmawia wydania wywłaszczonej nieruchomości? Jakie środki egzekucyjne zastosować, żeby skłonić go do wykonania określonej czynności? więcej »

Sprawozdawczość w pytaniach i odpowiedziach

Konkretne odpowiedzi na 167 najczęściej zadawanych pytań dotyczących sprawozdawczości.więcej »

Finanse i rachunkowość sektora publicznego. Przewodnik dla niefinansistów

Pierwsza książka o finansach publicznych dla niefinansistów, czyli wszystkich, którzy nie mają wiedzy na ten temat, a z racji pełnionych funkcji powinni ją zdobyć. Pozycja obowiązkowa zarówno dla osób zarządzających jednostkami sektora finansów publicznych, jak i tych, którzy wykorzystują w swojej pracy dane finansowe.więcej »

Decyzja, postanowienie, ugoda w postępowaniu administracyjnym

Kompleksowe opracowanie na temat rozstrzygania spraw indywidualnych w postępowaniu administracyjnym.więcej »

Administracyjne postępowanie dowodowe

Co może być dowodem w postępowaniu administracyjnym? Jaka jest różnica między domniemaniami prawnymi a faktycznymi? Jak sprawnie i zgodnie z przepisami doprowadzić do wyjaśnienia okoliczności faktycznych sprawy?więcej »

Opłaty w prawie administracyjnym

Pierwsze opracowanie, w którym kompleksowo omówiono temat opłat za czynności urzędowe w administracji publicznej.więcej »

Amortyzacja w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych

Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe dokonują odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości, przy czym mogą też wybrać metodę amortyzacji zgodną z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Prowadząc ewidencję, muszą również brać pod uwagę regulacje rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont.więcej »

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych. Przewodnik z wzorami dokumentów

Inwentaryzacja aktywów i pasywów jednostek budżetowych jest wyjątkowo pracochłonnym procesem, głównie ze względu na dużą różnorodność majątku jsfp podlegającego ewidencji. Praktyczny przewodnik pomoże uniknąć najczęstszych błędów w zakresie inwentaryzacji i ułatwi właściwe jej przygotowanie, zorganizowanie, przeprowadzenie i rozliczenie.więcej »

Odsetki za zwłokę w jednostkach sektora finansów publicznych

Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności i zobowiązań sprawiają wiele problemów pracownikom jednostek sektora finansów publicznych. Najtrudniejsze jest określenie charakteru prawnego danej należności i zasad, według których powinna być ona egzekwowana. W rozwikłaniu tych i wielu innych skomplikowanych zagadnień dotyczących odsetek z pewnością pomoże pierwsze na polskim rynku wydawniczym kompleksowe opracowanie na temat odsetek za zwłokę w jsfp.więcej »

Terminy w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym

Ile dni ma urzędnik na rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji? Czy można legalnie wydłużyć lub skrócić wyznaczony termin? Jakie są konsekwencje niezałatwienia sprawy w określonym czasie?więcej »

Ustawa o odpadach. Komentarz

W komentarzu w praktyczny sposób omówiono regulacje nowej ustawy o odpadach, która weszła w życie 23 stycznia 2013 r. Autorka analizuje obowiązki posiadaczy odpadów, w tym ich wytwórców oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za zagospodarowanie odpadów. Szczególny nacisk kładzie na kwestie niewystępujące w poprzednim stanie prawnym, związane m.in. z rozszerzoną hierarchią sposobów postępowania z odpadami czy nowym systemem zezwoleń na ich wytwarzanie i zagospodarowanie.więcej »

Zarządzanie dokumentacją w urzędzie. Instrukcja kancelaryjna, rzeczowy wykaz akt i instrukcja archiwalna w praktyce

Każdy dokument wpływający do jednostki administracji publicznej musi pozostawić ślad w stosowanym systemie ewidencji dokumentacji. Dlatego przy ogromie spraw prowadzonych w wielu urzędach niezbędne jest gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji w sposób przemyślany i zgodny z obowiązującymi przepisami.więcej »

Budżet zadaniowy w praktyce. Planowanie, kalkulacja wydatków, ewidencja księgowa

Jak wdrożyć budżetowanie zadaniowe? Jak zapewnić przejrzystość planowania i wykonania budżetu oraz zwiększyć efektywność i skuteczność wydatkowania środków? Jak kontrolować realizację zadań budżetowych? Jak dostosować system rachunkowości jednostki do wymogów budżetu zadaniowego? Odpowiedzi na te i inne pytania znalazły się w książce, która szczegółowo prezentuje zasady budżetowania zadaniowego.więcej »

Sprawna obsługa klienta w urzędzie. Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach zawodowych

Jak kształtować w sobie pozytywne nastawienie do klientów urzędu? Co robić, żeby budować atmosferę współpracy i profesjonalne relacje? W jaki sposób reagować na skargi? Na co zwracać uwagę, komunikując się z klientem za pośrednictwem pism i poczty elektronicznej? W książce zawarte zostały odpowiedzi na te i inne pytania, które pojawiają sie w codziennej pracy każdego urzędnika.więcej »

Procedura „Niebieskie Karty”. Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Jakie działania należy podjąć od momentu zgłoszenia przemocy w rodzinie? Jak pomóc ofierze? Jak postępować ze sprawcą przemocy? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znalazły się w książce, która wyczerpująco omawia zastosowanie procedury „Niebieskie Karty”.więcej »

Archiwizacja dokumentacji projektów finansowanych ze środków unijnych i innych źródeł zagranicznych

Realizacja projektów finansowanych ze środków unijnych związana jest z gromadzeniem i przechowywaniem dokumentacji. Wymogi w tym zakresie muszą spełniać zarówno jednostki sektora publicznego, jak i przedsiębiorstwa prywatne. To właśnie do nich adresowana jest książka, stanowiąca użyteczny poradnik dotyczący archiwizacji niezbędnych dokumentów.więcej »

Postępowanie kontrolne NIK. Komentarz

Prawa i obowiązki zarówno kontrolerów NIK, jak i wszystkich pracowników jednostek podlegających kontroli istotnie zmienia nowelizacja ustawy o NIK. Rozwiązania problemów i niejasności interpretacyjnych związanych z kontrolą prowadzoną według nowych przepisów znajdą Państwo w prezentowanej książce.więcej »

Jak uniknąć zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków unijnych

Kontrole realizacji projektów unijnych, prowadzone u polskich beneficjentów, często prowadzą do nałożenia sankcji w postaci zwrotu środków z dofinansowania lub zmniejszenia ilości środków przyznanych.więcej »

VAT w sektorze publicznym

Kwestia opodatkowania czynności wykonywanych i usług świadczonych przez jednostki sektora publicznego na gruncie ustawy o VAT w dalszym ciągu rodzi wiele kontrowersji i problemów interpretacyjnych.więcej »

Wydawanie decyzji administracyjnych

W praktyce administracyjnej bardzo ważnym zagadnieniem są zasady i tryb wydawania decyzji administracyjnych w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Autor podejmuje tę problematykę, przedstawiając trzy etapy procesu: wszczęcie postępowania administracyjnego, postępowanie wyjaśniające oraz przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie. Koncentruje się przy tym na postępowaniu przed organem I instancji. Analizując zasady i tryby wydawania decyzji administracyjnych, przywołuje nie tylko liczne [...]więcej »

Ustawa o sporcie. Komentarz

Obowiązująca od 16 października 2010 roku ustawa o sporcie zastąpiła dwie osobne regulacje obowiązujące w dotychczasowym stanie prawnym – ustawę o kulturze fizycznej oraz ustawę o sporcie kwalifikowanym. Uchwalenie nowego aktu prawnego wyniknęło z potrzeby ujednolicenia ustawodawstwa i uwzględnienia w nim standardów UE, jak również z konieczności dostosowania przepisów do nowoczesnych metod zarządzania podmiotami działającymi w obszarze sportu oraz uregulowania działań związanych z [...]więcej »

Doręczenia w postępowaniu administracyjnym

Od prawidłowego przeprowadzenia czynności doręczania pism zależy, czy dana decyzja administracyjna wejdzie do obrotu prawnego i czy zostanie wykonana. Problematyka ta nabrała szczególnego znaczenia w świetle nowelizacji przepisów dotyczących m.in. doręczeń drogą elektroniczną oraz doręczeń do osób mających miejsce zamieszkania za granicą.więcej »

Zatrudnienie w samorządzie – umowy, wynagrodzenie, czas pracy

Samorządowy stosunek pracy, od starań o jego nawiązanie aż do zakończenia, wywołuje szereg trudności, z którymi muszą zmierzyć się osoby odpowiedzialne za zarządzanie zasobami ludzkimi w jst. Problemy generowane są przez niedoskonale sformułowane przepisy prawa oraz różne ich interpretacje, których dokonują podmioty uprawnione do kontroli.więcej »

Ustawa o kontroli skarbowej. Komentarz

Prezentowany komentarz przystępnie wyjaśnia skomplikowane zagadnienia regulowane ustawą o kontroli skarbowej. Uwzględnia jej obszerną nowelizację, która weszła w życie w 2010 r., wprowadzając szereg zmian, dotyczących m.in. rozwiązań organizacyjnych w zakresie kontroli skarbowej, uprawnień organów kontroli skarbowej, procedury postępowania kontrolnego, statusu inspektora kontroli skarbowej, a także pozyskiwania informacji przez organy kontroli skarbowej.więcej »

Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Prawny instrument ochrony środowiska, jakim jest wydawanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, jest jednym z najtrudniejszych do prawidłowego zastosowania w praktyce. W procesie wydawania zezwolenia nie można ograniczyć się jedynie do zasad ogólnych prawa ochrony środowiska. Niezbędne jest także uwzględnienie przepisów dotyczących postępowania administracyjnego czy wiedzy interdyscyplinarnej z zakresu dendrologii, botaniki lub nauk urbanistycznych. więcej »

Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych – praktyczny komentarz

Od 1 stycznia 2011 r. jednostki i zakłady budżetowe muszą dostosować swoją politykę rachunkowości w zakresie zakładowych planów kont do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont. Na mocy tej regulacji wprowadzono wiele zmian w planach kont jednostek: część kont usunięto, wprowadzono nowe, a niektórym z dotychczas obowiązujących zmieniono nazwy lub zastosowanie.więcej »

Prawo autorskie w administracji publicznej

Publikacja stanowi praktyczny przewodnik po zawiłościach ustawy o prawie autorskim.więcej »

Zbywanie i oddawanie do korzystania nieruchomości samorządowych i Skarbu Państwa

Książka omawia sposób i tryb zbywania oraz oddawania do korzystania nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa.więcej »

Zarządzanie kryzysowe – praktyczny przewodnik po nowelizacji ustawy

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym wypełnia lukę w przepisach dotyczących obowiązków administracji publicznej na rzecz ochrony obywateli, mienia i środowiska. Przed jej nowelizacją zadania te spoczywały na poszczególnych organach zgodnie z ich właściwością rzeczową i miejscową. W znowelizowanej ustawie udzielono odpowiedzi na pytanie, co się stanie jeżeli możliwości działania tych organów zostaną zakłócone ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków w stosunku do zagrożenia. Ponadto [...]więcej »

VAT w zakresie gospodarowania nieruchomościami publicznymi

Organy władzy publicznej, w tym jednostki samorządu terytorialnego i państwowe jednostki organizacyjne, przy sprzedaży, zamianie czy aporcie gruntu zawierają umowy cywilnoprawne, na podstawie których należy rozliczyć podatek VAT.więcej »

Egzekucja administracyjna z nieruchomości

Egzekucja z nieruchomości jest najbardziej rozbudowanym, a jednocześnie najmniej znanym i opracowanym środkiem egzekucyjnym w administracji. Choć cechuje się bardzo dużą skutecznością, jest postrzegana jako niezmiernie uciążliwa. Wynika to ze złożonej problematyki prawnej i obszernego katalogu czynności faktycznych, które się z nią wiążą. więcej »

Zarys legislacji administracyjnej. Uwarunkowania i zasady prawotwórczej działalności administracji publicznej

Na legislację administracyjną składają się zasady, formy, techniki oraz tryby tworzenia i ogłaszania aktów prawnych przez podmioty administracji bądź też współudział tych podmiotów w tworzeniu prawa przez inne organy.więcej »

Stanowienie gminnego prawa podatkowego – wzory uchwał z komentarzem i orzecznictwem

Publikacja stanowi zbiór wzorów uchwał podatkowych jednostek samorządu terytorialnego niezbędnych do realizowania prawidłowej polityki fiskalnej oraz poboru podatków i opłat, które stanowią dochody własne jednostki samorządowej. więcej »

Sprzedaż nieruchomości samorządowych i skarbu państwa na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Ustawa o gospodarce nieruchomościami reguluje problematykę sprzedaży nieruchomości stanowiących własność publiczną (nieruchomości publicznych), tj. nieruchomości Skarbu Państwa (nieruchomości skarbowych) i nieruchomości należących do jednostek samorządu terytorialnego (nieruchomości samorządowych).więcej »

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz

Z prawnego punktu widzenia przy realizacji każdego przedsięwzięcia, które może mieć wpływ na środowisko, niezbędne jest zbadanie i ocena wszystkich potencjalnych oddziaływań. Jednocześnie społeczeństwo żyjące w danym środowisku musi mieć zagwarantowany udział w postępowaniach, w których opracowywane są akty administracyjne mogące mieć wpływ na jakość tego środowiska. Kwestie te zostały uregulowane przez długo oczekiwaną ustawę środowiskową obowiązującą od listopada 2008 [...]więcej »

Praktyka administracyjnego postępowania egzekucyjnego

Postępowanie egzekucyjne w administracji to doprowadzenie do przymusowego wykonania obowiązków publicznoprawnych (pieniężnych i niepieniężnych). Rozwój stosunków społeczno-gospodarczych i poddanie ich regulacji administracyjnoprawnej sprawia, że organy administracji publicznej coraz częściej sięgają po środki egzekucyjne. więcej »