Finanse publiczne

Strona główna » Dział - lista artykułów

Prawo

Postępowanie egzekucyjne i egzekucja administracyjna

Zmiany będące konsekwencją przebudowywania systemu postępowania egzekucyjnego w administracji – wchodzące w życie 30 lipca 2020 r. oraz 20 lutego 2021 r. – dotkną także zasad wszczęcia postępowania egzekucyjnego w administracji oraz wszczęcia egzekucji administracyjnej. Dotyczą one okoliczności oraz momentu wszczęcia procedur egzekucyjnych.

Luty 2020, Arkadiusz Sputowski

Zasądzone odsetki od kosztów procesowych

Z uzasadnienia do zmian wprowadzonych w kpc wynika, że odsetki od przyznanego zwrotu kosztów procesu mają motywować strony do „skwapliwego” wykonania wyroku. Postępowanie osób odpowiadających za windykację tych odsetek będzie uzależnione m.in. od instancji sądu, od treści wydanego przez sąd orzeczenia i od trybu jego ogłoszenia.

Luty 2020, Przemysław Wojnicz

Nowe progi unijne i zmiana kursu euro

Od 1 stycznia 2020 r. obniżeniu uległy tzw. progi unijne oraz kurs euro, stosowane przy zamówieniach publicznych. Obowiązujące od tego dnia zmiany dotyczą kursu euro, po jakim mają być przeliczane wartości zamówień, konkursów oraz koncesji, a także progów określonych w dyrektywach koncesyjnej, klasycznej, sektorowej i obronnej.


Luty 2020, Marta Lipińska

Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach pomocy społecznej

Jednostki pomocy społecznej muszą przestrzegać określonych zasad dotyczących prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej. Zasady te obejmują procedury tworzenia i wykonania planu finansowego, a także reguły ewidencji należności, zobowiązań, odsetek i zaangażowania środków czy też wyceny aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych.

Luty 2020, Marta Banach

Oświatowy system dotacyjny – stosowanie przepisów

Organy wykonawcze jst oraz skarbnicy napotykają w praktyce wiele trudności w stosowaniu i interpretowaniu przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Do takich problematycznych kwestii można zaliczyć tzw. aktualizację i wyrównanie kwot dotacji w różnych kontekstach sytuacyjnych czy kształtowanie tzw. podstawowej kwoty dotacji.

Styczeń 2020, Marcin Nagórek

Pisma poprzedzające wszczęcie egzekucji po nowelizacji przepisów

W tym i kolejnym roku wejdą w życie nowe przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, które regulują kwestię dyscyplinowania zobowiązanego poprzez wysłanie upomnienia lub zawiadomienia o zagrożeniu ujawnieniem w Rejestrze Należności Publicznoprawnych. Warto więc przybliżyć zmiany dotyczące tych dwóch dokumentów sporządzanych przez wierzyciela publicznoprawnego.

Styczeń 2020, Arkadiusz Sputowski

Wydatkowanie środków publicznych przez SPZOZ

SPZOZ-y – poza realizacją podstawowych obowiązków wynikających z ufp – muszą też pamiętać o konieczności podporządkowania wewnętrznych procedur wydatkowania środków publicznych przepisom o zamówieniach publicznych i o działalności podmiotów leczniczych. Największe znaczenie ma zapewnienie kontroli wydatkowania środków i stosowanie odpowiednich trybów wyłaniania wykonawców.

Grudzień 2019, Zuzanna Świerc

Zmienione zasady gospodarowania składnikami majątku ruchomego

Nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa weszło w życie 23 października br. Zmienia ono zasady nabywania tych aktywów przez pracowników jednostki, powoływania komisji decydujących o gospodarowaniu majątkiem czy stosowania trybów jego zbycia i likwidacji.

Grudzień 2019, Jarosław Jurga

Dokumenty księgowe a wymogi rodo

O ile obowiązek ochrony danych osobowych w aktach pracowniczych, dokumentacji wypadkowej czy bazach służących działalności marketingowej nie budzi wątpliwości, o tyle informacja o konieczności stosowania regulacji rodo do dokumentów księgowych często wywołuje zdziwienie. Jakie działania powinna podjąć jednostka, aby spełnić wymogi związane z przetwarzaniem takich danych?

Listopad 2019 , Tomasz Cygan

Odpowiedzialność za kontrolę zarządczą i audyt wewnętrzny

Za naruszenia z zakresu kontroli zarządczej oraz audytu wewnętrznego odpowiada wyłącznie kierownik jsfp i nie może on powierzyć innej osobie obowiązków obejmujących te dwa obszary zarządzania jednostką. Choć katalog potencjalnych naruszeń jest dość szeroki, w doktrynie postuluje się jego uzupełnienie w celu zwiększenia bezpieczeństwa finansów publicznych.

Listopad 2019 , Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz Sputowski
« poprzednia