Finanse publiczne

Strona główna » Dział - lista artykułów

Kontrola finansowa

Wykazywanie należności w sprawozdaniu Rb-N

  • Zakres danych prezentowanych w sprawozdaniu i ustalanie wartości prezentowanych należności

  • Zasady wykazywania należności w układzie przedmiotowym i podmiotowym

  • Należności i środki z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

Luty 2018, Małgorzata Iwaniec

Nowy obowiązek sprawozdawczy dla organów podatkowych gmin

Do końca lutego gminne organy podatkowe powinny przekazać właściwym regionalnym izbom obrachunkowym nowe sprawozdanie zawierające dane z zakresu niektórych podatków lokalnych. Jak sporządzić sprawozdanie? W jakiej formie i w jakich terminach przekazywać jego poszczególne części? Jak aktualizować zmienione lub błędnie wpisane dane?

Luty 2018, Krystyna Gąsiorek

Program zadania zapewniającego w audycie wewnętrznym

Proces przygotowania programu zadania zapewniającego jest pracochłonny, ponieważ wymaga od audytora pewnej dociekliwości w drążeniu tematu. Opracowanie takiego programu jest jednak jednocześnie gwarantem prawidłowego i dobrego pod względem jakościowym przeprowadzenia zadania, wniesienia wartości dodanej do badanego obszaru zarządzania.

Luty 2018, Agnieszka Dembowska-Klimek

Klasyfikacja w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania z klasyfikacji budżetowej odpowiadają Aleksandra Bieniaszewska i Barbara Wołczak – specjalistki z zakresu sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych.

Styczeń 2018, Aleksandra Bieniaszewska, Barbara Wołczak

Sprawozdania w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania ze sprawozdawczości budżetowej odpowiadają Aleksandra Bieniaszewska, Barbara Wołczak i Lucyna Kuśnierz – specjalistki z zakresu sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych.

Styczeń 2018, Aleksandra Bieniaszewska, Barbara Wołczak, Lucyna Kuśnierz

Dotacje udzielane z budżetu jst

Przekazywanie dotacji, ich rozliczanie oraz dochodzenie zwrotu przez samorząd jest obwarowane licznymi regułami zawartymi w ustawie o finansach publicznych. Ewentualne uchybienia w tym zakresie – zarówno po stronie podmiotu dotującego, jak i beneficjenta – mogą się wiązać z odpowiedzialnością z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Styczeń 2018, Sławomir Heciak

Klasyfikacja w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania z klasyfikacji budżetowej odpowiadają Aleksandra Bieniaszewska i Barbara Wołczak – specjalistki z zakresu sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych.

Grudzień 2017, Aleksandra Bieniaszewska, Barbara Wołczak

Odsetki podatkowe w Rb-27

Państwowa jednostka budżetowa, wykazując w sprawozdaniu Rb-27 odsetki od przeterminowanej zaległości głównej z tytułu należności podatkowej, nie ujmuje ich w kolumnie „zaległości netto”, a jedynie w kolumnie „zaległości ogółem”. Zgodnie z opinią Ministerstwa Finansów jednostki samorządowe wykazują w sprawozdaniu Rb-27S – jako zaległości netto – odsetki ustawowe, ale nie podatkowe. Czy w jednostkach państwowych jest tak samo i czy w związku z tym jednostka postępuje prawidłowo?

Grudzień 2017, Krystyna Gąsiorek

Należności z tytułu zbycia, najmu i dzierżawy nieruchomości w sprawozdaniu Rb-N

Jak w kwartalnym sprawozdaniu Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych prawidłowo wykazywać należności z tytułu zbywania nieruchomości, sprzedaży lokali i budynków oraz najmu i dzierżawy nieruchomości?

Grudzień 2017, Lucyna Kuśnierz

Sporządzanie sprawozdania Rb-40

  • Podmioty składające sprawozdanie

  • Terminy przekazywania sprawozdań przez poszczególne jednostki

  • Najistotniejsze zasady sporządzania sprawozdania

Grudzień 2017, Krystyna Gąsiorek
« poprzednia