Finanse publiczne

Strona główna » Dział - lista artykułów

Kontrola finansowa

Przypadki naruszenia przepisów w zakresie zmian budżetu jst

Uchwalony budżet nie jest planem ostatecznym. W trakcie roku budżetowego dokonuje się w nim bowiem licznych zmian wynikających ze zdarzeń natury faktycznej i prawnej. Zakres tych zmian oraz ustalenie kompetencji organów jst do ich wprowadzenia to kwestie, których rozpatrzenie wymaga uważnej analizy wytycznych zawartych w regulacjach ufp.

Październik 2018, Adam Błaszko

Ewidencja, wycena i inwentaryzacja należności w procesie windykacji

Bieżące i rzetelne ujmowanie należności w księgach rachunkowych oraz prawidłowa wycena i inwentaryzacja tych należności są podstawą do zgromadzenia w jednostce danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu windykacji. Ma to niebagatelne znaczenie również w przypadku windykacji niepodatkowych należności budżetowych.

Październik 2018, Janina Bielak

Klasyfikacja budżetowa w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania dotyczące stosowania klasyfikacji budżetowej odpowiada Krystyna Gąsiorek – specjalista z zakresu klasyfikacji i sprawozdawczości budżetowej oraz finansów publicznych.

Wrzesień 2018, Krystyna Gąsiorek

Podział sum uzyskanych w egzekucji

W przypadku gdy suma uzyskana z egzekucji przypada na rzecz co najmniej dwóch wierzycieli i nie wystarcza na ich zaspokojenie w całości, komornik ustala plan podziału. O kolejności zaspokajania roszczeń decydują przepisy kodeksu postępowania cywilnego, które ustalają hierarchię poszczególnych kategorii wierzytelności.

Wrzesień 2018, Adrian Paluch

Windykacja niepodatkowych należności budżetowych

Dochody niepodatkowe stanowią co najmniej 1/10 dochodów budżetu państwa. W latach 2012–2017 stan zaległości z tytułu niepodatkowych należności budżetowych systematycznie wzrastał. W ramach przeprowadzonej kontroli NIK badała przyczyny tego niepokojącego wzrostu, wskazując na szereg nieprawidłowości pojawiających się w procesie windykacji.

Sierpień 2018, Janina Bielak

Naruszenia związane z gospodarką finansową w sektorze publicznym

Prowadzenie gospodarki finansowej w sektorze publicznym wiąże się z dużą odpowiedzialnością pracowników jsfp. Do istotnych i wciąż powtarzających się naruszeń należy dokonywanie wydatków nieprzewidzianych w planie finansowym, nieterminowe opłacanie składek ZUS czy też nieprawidłowe gospodarowanie środkami zfśs.

Sierpień 2018, Marcin Nagórek

Zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji w sprawozdaniu Rb-Z

Rada miasta podjęła uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego, który został zaciągnięty w banku spółdzielczym przez nadzorowany SPZOZ na rozbudowę budynku przychodni. Umowa poręczenia do łącznej kwoty 7 200 000 zł, obejmująca nominalną wartość spłat kredytu i oprocentowania od udzielonego kredytu, została podpisana w kwietniu 2018 r. Zobowiązanie ma być spłacane do 2024 r. Jak prawidłowo wykazywać potencjalne zobowiązania z tego tytułu w sprawozdaniach w zakresie operacji finansowych, sporządzanych za poszczególne okresy sprawozdawcze?

Lipiec 2018, Lucyna Kuśnierz

Przykładowe naruszenia w zakresie gospodarki finansowej samorządu

Niektóre z naruszeń dyscypliny finansów publicznych z zakresu prowadzenia gospodarki finansowej jst stają się przedmiotem orzeczeń RKO lub GKO znacznie częściej niż pozostałe. Analizując konkretne przypadki rozpatrywane przez te organy, zwracamy uwagę na najistotniejsze błędy i wyjaśniamy, jakie przesłanki decydują o przypisaniu odpowiedzialności.

Lipiec 2018, Marcin Nagórek

Odpowiedzialność za inwentaryzację

Kto i w jakim zakresie odpowiada za wszystkie rodzaje inwentaryzacji? Jak powinny wyglądać dokumenty przekazujące taką odpowiedzialność? Jaką odpowiedzialność w zakresie inwentaryzacji ma kierownik i czy może się jej „wyzbyć” całkowicie, czy też odpowiada jednak za inwentaryzację w formie spisu z natury? Proszę o szczegółową analizę tego zagadnienia w ujęciu praktycznym, gdyż problematyka ta jest sprzecznie opisywana w różnych publikacjach.

Czerwiec 2018, Sebastian Bach

Najnowsze zmiany w klasyfikacji budżetowej

Minister Finansów podpisał 18 kwietnia 2018 r. kolejne rozporządzenie zmieniające klasyfikację budżetową. Ponieważ duża część przepisów weszła w życie z mocą wsteczną, należy je prześledzić pod kątem zmian koniecznych do wdrożenia w danej jednostce. Jednostki samorządu terytorialnego muszą też odpowiednio dostosować uchwały budżetowe na rok 2018.

Czerwiec 2018, Aleksandra Bieniaszewska, Barbara Wołczak
« poprzednia