Finanse publiczne

Strona główna » Dział - lista artykułów

Kontrola finansowa

Odpowiedzialność za inwentaryzację

Kto i w jakim zakresie odpowiada za wszystkie rodzaje inwentaryzacji? Jak powinny wyglądać dokumenty przekazujące taką odpowiedzialność? Jaką odpowiedzialność w zakresie inwentaryzacji ma kierownik i czy może się jej „wyzbyć” całkowicie, czy też odpowiada jednak za inwentaryzację w formie spisu z natury? Proszę o szczegółową analizę tego zagadnienia w ujęciu praktycznym, gdyż problematyka ta jest sprzecznie opisywana w różnych publikacjach.

Czerwiec 2018, Sebastian Bach

Najnowsze zmiany w klasyfikacji budżetowej

Minister Finansów podpisał 18 kwietnia 2018 r. kolejne rozporządzenie zmieniające klasyfikację budżetową. Ponieważ duża część przepisów weszła w życie z mocą wsteczną, należy je prześledzić pod kątem zmian koniecznych do wdrożenia w danej jednostce. Jednostki samorządu terytorialnego muszą też odpowiednio dostosować uchwały budżetowe na rok 2018.

Czerwiec 2018, Aleksandra Bieniaszewska, Barbara Wołczak

Inwentaryzacja środków trwałych na terenie strzeżonym

Inwentaryzacja środków trwałych znajdujących się na terenie strzeżonym jest przeprowadzana raz na cztery lata. Czy można w zarządzeniu wyznaczyć termin jej przeprowadzenia na 17–25 października według stanu na 1 października? Czy po uzgodnieniu stanu według spisu ze stanem według ksiąg na 1 października i ustaleniu różnic inwentaryzacyjnych należy jeszcze doprowadzić do uzgodnienia tych stanów na 31 grudnia poprzez dopisanie przychodów i rozchodów? Czy wydruki z kont 011 i 013 według stanu na 1 października mogą być sporządzone 15 listopada, tj. w momencie podjęcia prac związanych z wyceną i rozliczeniem inwentaryzacji?

Maj 2018, Sebastian Bach

Sporządzanie sprawozdania Rb-23

  • Zasady prezentowania danych w poszczególnych wierszach sprawozdania

  • Sposób bilansowania się sprawozdania

  • Forma sporządzenia i przekazania sprawozdania oraz obowiązujące terminy

Maj 2018, Krystyna Gąsiorek

Naruszenia pzp w ramach przetargu nieograniczonego

Nieprawidłowości związane ze stosowaniem trybu przetargu nieograniczonego mogą wystąpić na każdym etapie postępowania. Na podstawie wyników przeprowadzonych kontroli szczegółowo wymieniamy naruszenia, które powtarzają się najczęściej.

Maj 2018, Magdalena Jabłońska

Sprawozdania w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania odpowiada Lucyna Kuśnierz – specjalista z zakresu sprawozdawczości jednostek sektora samorządowego, zastępca naczelnika Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń RIO.

Kwiecień 2018, Lucyna Kuśnierz

Badanie sprawozdań finansowych jst

Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, których sprawozdania finansowe podlegają badaniu, muszą pamiętać, że w 2018 r. nastąpiła zmiana przepisów związanych z przeprowadzaniem takiego badania. W związku z tym warto przeanalizować nowe regulacje ustawy o biegłych rewidentach oraz ustawy o rachunkowości, a także wyjaśnienia udzielane przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów.

Kwiecień 2018, Mieczysława Cellary

Inwentaryzacja gotówki w kasie

W jednostce przeprowadzono inwentaryzację kasy. Protokół z inwentaryzacji sporządzono 29 grudnia 2017 r., podając w nim informację, że spisu dokonano według stanu na 31 grudnia 2017 r. Czy taki zapis jest poprawny i czy prawidłowe było zarządzenie kierownika jednostki w sprawie ustalenia 29 grudnia jako ostatniego dnia roku obrotowego do przeprowadzenia spisu z natury aktywów pieniężnych w kasie jednostki i materiałów?

Marzec 2018, Sebastian Bach

Odpowiedzialność władz uczelni za gospodarkę finansową

Uczelnie publiczne – jako jednostki sektora finansów publicznych – muszą przestrzegać zasad gospodarki finansowej i są objęte przepisami o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Szczególna odpowiedzialność z tego tytułu spoczywa na osobach kontrolujących wydatkowanie środków pieniężnych – na rektorze lub kanclerzu uczelni oraz na głównym księgowym.

Marzec 2018, Krzysztof Puchacz, Aneta Mazur

Wykazywanie należności w sprawozdaniu Rb-N

  • Zakres danych prezentowanych w sprawozdaniu i ustalanie wartości prezentowanych należności

  • Zasady wykazywania należności w układzie przedmiotowym i podmiotowym

  • Należności i środki z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

Luty 2018, Małgorzata Iwaniec
« poprzednia