Finanse publiczne

Strona główna » Dział - lista artykułów

Budżet i podatki

Odliczenie VAT od wydatków na modernizację targowiska

Czy w związku z prowadzeniem działalności opodatkowanej na terenie targowiska gmina ma prawo do odliczenia całej kwoty VAT wykazanej na fakturach związanych z przebudową i modernizacją takiej nieruchomości?

Luty 2018, Joanna Rudzka

Odliczanie VAT z wykorzystaniem prewspółczynnika

Podatnik ma prawo do odliczenia VAT, jednak w sektorze finansów publicznych nie zawsze przysługuje ono w pełni. W wielu przypadkach można odliczyć tylko część VAT z faktury lub w ogóle nie przysługuje prawo do odliczenia. Jednym z najbardziej skomplikowanych zagadnień z tego zakresu jest stosowanie prewspółczynnika pojawiającego się w rozliczeniach związanych z działalnością mieszaną.

Luty 2018, Joanna Rudzka

Podatek VAT i JPK w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania odpowiada Joanna Rudzka – doświadczony szkoleniowiec, doradca podatkowy specjalizujący się w rozliczeniach jst.

Styczeń 2018, Joanna Rudzka

Podatek VAT w dotacji na wydatki współfinansowane przez mieszkańców

Samorządy, ubiegając się o szereg dotacji i dopłat z różnych źródeł, niekiedy pomijają tematykę VAT bądź sprowadzają ją jedynie do pytania, czy VAT powinien być wydatkiem kwalifikowanym, czy też nie. Takie postępowanie jest błędem, ponieważ zdarza się, że sama dotacja podlega opodatkowaniu, a to może spowodować, iż wkład własny jst będzie wielokrotnie wyższy, niż zaplanowano.

Styczeń 2018, Joanna Rudzka

VAT od nieodpłatnie przekazanych publikacji

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych jednostka (jako wydawca i jednostka podlegająca Wydziałowi Ochrony Środowiska urzędu marszałkowskiego) jest zobowiązana do nieodpłatnego przekazywania uprawnionym bibliotekom tzw. obowiązkowych egzemplarzy bibliotecznych, w ilościach określonych przez przepisy ww. ustawy. Poza egzemplarzami obowiązkowymi jednostka przekazuje także nieodpłatnie publikacje własne (zarówno egzemplarze archiwalne, jak i bieżące) następującym podmiotom:

  • autorom publikowanych książek, artykułów i ilustracji (egzemplarze autorskie);

  • pracownikom jednostki (egzemplarze dla celów szkoleniowych i dydaktycznych);

  • osobom fizycznym i instytucjom (nagrody, egzemplarze dla celów promocyjnych i edukacyjnych);

  • członkom (osobom fizycznym) rad programowych i redakcyjnych wydawnictw (egzemplarze dla celów promocyjnych);

  • członkom (osobom fizycznym) regionalnej rady ochrony przyrody (egzemplarze dla celów promocyjnych i edukacyjnych);

  • osobom fizycznym i instytucjom (egzemplarze sfinansowane lub współfinansowane z innych źródeł, przekazywane nieodpłatnie na podstawie podpisanych umów).

W wyniku centralizacji VAT jednostka została objęta od 1 stycznia 2017 r. systemem rozliczeń VAT. Jako wydawca pomniejsza podatek należny o podatek naliczony z faktur kosztowych dotyczących wydawanych publikacji. W jaki sposób prawidłowo dokumentować dla celów podatkowych operacje nieodpłatnego przekazania egzemplarzy? Czy należy je udokumentować fakturą wewnętrzną, czy też w jakiś inny sposób? Jakie konsekwencje w podatku od towarów i usług powodują powyższe operacje?

Grudzień 2017, Joanna Rudzka

Podstawowe zasady odliczania VAT naliczonego od należnego

W przypadku sektora finansów publicznych niezwykle trudne jest rozgraniczenie sfery aktywności należących do działalności gospodarczej i do sfery publicznoprawnej. Przyporządkowanie określonych czynności do jednej z tych sfer decyduje natomiast o prawie do odliczenia VAT. Sprawę dodatkowo komplikuje sprzeczne orzecznictwo i wciąż zmieniające się stanowiska organów podatkowych.

Grudzień 2017, Joanna Rudzka

Ujęcie, inwentaryzacja i przedawnienie odsetek od świadczeń cywilnoprawnych

Czy przedawnione odsetki od świadczeń cywilnoprawnych mogą być wciąż dochodzone i ewidencjonowane przez jednostkę? W jakich okolicznościach dochodzi do przerwania biegu przedawnienia? Czy wartość odsetek wykazywaną w sprawozdaniu Rb-27S należy pomniejszyć o odpisy aktualizujące? Jaką formę i termin inwentaryzacji przyjąć dla poszczególnych kategorii odsetek?

Grudzień 2017, Sebastian Bach

Podatek VAT w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania odpowiada Joanna Rudzka – doświadczony szkoleniowiec, doradca podatkowy specjalizujący się w rozliczeniach jst.

Listopad 2017, Joanna Rudzka

Ulgi w spłacie oraz windykacja odsetek za opóźnienie od należności cywilnoprawnych

W obowiązującym prawie nie ma jednolitych wobec wszystkich jsfp zasad udzielania ulg w spłacie odsetek od należności cywilnoprawnych. Kwestią problematyczną są też zasady dochodzenia należności, przede wszystkim ustalenie minimalnej kwoty podlegającej windykacji czy wyznaczenie procedur gwarantujących terminowość i prawidłowość podejmowanych działań.

Listopad 2017, Sebastian Bach

Opodatkowanie VAT w przypadku wywłaszczenia nieruchomości

Kwestia opodatkowania transakcji wywłaszczenia nieruchomości jst za odszkodowaniem jest od wielu lat źródłem kontrowersji i sporów fiskusa z podatnikami. Po niekorzystnej dla samorządów uchwale NSA służby skarbowe rozpoczęły weryfikację dotychczasowych rozliczeń jst w tym zakresie. Jakimi przesłankami należy się kierować, aby prawidłowo opodatkować taką transakcję?

Październik 2017, Joanna Rudzka
« poprzednia