Finanse publiczne

Strona główna » Dział - lista artykułów

Budżet i podatki

Procedura zgłaszania schematów podatkowych w jst

Obowiązek raportowania schematów podatkowych nie dotyczy wyłącznie działań sztucznych, mających na celu obejście prawa. Wybranie przez jst korzystniejszego podatkowo rozwiązania jest oczywiście pożądane z uwagi na dyscyplinę finansów publicznych, lecz może – przy spełnieniu określonych warunków – generować obowiązek zgłoszenia Szefowi KAS.

Wrzesień 2019, Ewelina Skwierczyńska

Elektroniczne fakturowanie – wyzwanie dla zamawiających

Założenie konta na Platformie Elektronicznego Fakturowania jest zaledwie pierwszym krokiem we wdrażaniu procedur związanych z ustawowymi wymogami. Każda jsfp powinna zadbać o opracowanie zasad tworzenia kont dla jednostek organizacyjnych oraz przechowywania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

Lipiec - Sierpień 2019 , Mieczysława Szymańska

Rozpoznawanie schematów podatkowych

Wejście w życie przepisów nakazujących informowanie fiskusa o stosowaniu przez podatników niedozwolonych schematów podatkowych stało się przyczyną wielu dyskusji na temat zakresu obowiązków informacyjnych oraz kryteriów decydujących o ich wystąpieniu. Cenne wyjaśnienia zawarto w broszurze informacyjnej Ministerstwa Finansów.

Lipiec - Sierpień 2019 , Ewelina Skwierczyńska

E-faktury w zamówieniach publicznych – kluczowe pytania

Na pytania odpowiada Piotr Rybicki – biegły rewident, wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości.

Lipiec - Sierpień 2019 , Piotr Rybicki

Opłaty za wyżywienie w placówkach oświatowych i wychowawczych – zwolnienia i umorzenia

Na podstawie § 78 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (DzU z 2017 r., poz. 1606) dyrektorzy wymienionych jednostek pobierają opłatę za wyżywienie. W świetle tych przepisów (§ 78 ust. 8 i 9) dyrektor może też zwolnić opiekuna z obowiązku uiszczenia opłaty. Jak należy postąpić w przypadku, gdy opiekun nie został zwolniony z opłaty, nie wniósł wymaganej kwoty i zwrócił się do dyrektora z wnioskiem o umorzenie zobowiązania? Czy dla zastosowania zwolnienia lub umorzenia ma znaczenie fakt zaewidencjonowania należności w księgach rachunkowych? Czy tego typu należności należy traktować jako należności publicznoprawne (pobierane na podstawie ustaw), czy jako należności cywilnoprawne (pobierane na mocy uchwały rady powiatu)?

Lipiec - Sierpień 2019 , Arkadiusz Sputowski

Nienależne świadczenia z pomocy społecznej – egzekucja i odpowiedzialność

Postępowanie w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej może być prowadzone przez właściwy organ nie tylko wobec zobowiązanego, ale również wobec jego następców prawnych. W określonych okolicznościach przepisy pozwalają także na udzielenie ulg w spłacie lub na odstąpienie od pobrania należności.

Czerwiec 2019, Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz Sputowski

Ulgi w spłacie należności będących źródłem dochodów własnych gminy

Różnorodność źródeł dochodów gminy oraz odmienny charakter należności z tego tytułu sprawia, że stosowanie preferencji w ich spłacie może się odbywać na gruncie ordynacji podatkowej lub ustawy o finansach publicznych. Wydając decyzję w sprawie umorzenia, odroczenia lub rozłożenia płatności na raty, należy uwzględnić przesłanki określone we właściwej ustawie.

Czerwiec 2019, Marcin Binaś

Stawki podatku od nieruchomości dla podmiotów leczniczych

Samo uzyskanie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz fakt posiadania pomieszczeń związanych z taką działalnością nie są wystarczające do skorzystania z preferencyjnej stawki podatku od nieruchomości. Niedawny wyrok NSA potwierdza, że konieczne jest również faktyczne realizowanie świadczeń zdrowotnych w tychże pomieszczeniach.

Czerwiec 2019, Tomasz Wołowiec

Podatek od nieruchomości w ramach trwałego zarządu

NSA wydał ważny wyrok, w którym rozstrzygnął, kto jest zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości od budynków, które jednocześnie są przedmiotem trwałego zarządu i dzierżawy.

Maj 2019, Joanna Rudzka

Grunty użytkowane wieczyście – ujęcie, wycena, opłaty

Przyjęte przez KSR stanowisko w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste ma na celu wyjaśnienie wątpliwości dotyczących wyceny i ewidencji księgowej tych aktywów oraz ich wykazywania w sprawozdaniu finansowym. Choć stosowanie wytycznych nie jest obligatoryjne, w urzędach jst powinno się rozważyć ich wprowadzenie do polityki rachunkowości.

Maj 2019, Bożena Rudnicka
« poprzednia