Finanse publiczne

Strona główna » Dział - lista artykułów

Budżet i podatki

Stawka VAT na sprzęt elektroniczny dla szkół

Gmina otrzyma dofinansowanie do zakupu sprzętu dla szkół. Dla nabywanych komputerów przenośnych (laptopów i tabletów) gmina stosuje odwrotne obciążenie VAT. Pojawił się jednak problem w zakresie pozostałego sprzętu komputerowego. W związku z tym, że gmina wszczyna odpowiednie procedury związane z zakupem pomocy dydaktycznych, w tym komputerów i innych sprzętów elektronicznych, jeden z potencjalnych oferentów poprosił nas o odpowiedź na następujące pytania: 
1. Czy na fakturze dla gminy może zastosować stawkę 0% VAT dla komputerów stacjonarnych, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT?
2. Czy zakupione urządzenia wielofunkcyjne i drukarki 3D mogą zostać zakwalifikowane jako drukarki wymienione w załączniku nr 8 do ustawy o VAT i jakie stawki VAT należy zastosować w ofercie dla tych urządzeń? Czy jako gmina posiadamy jakieś interpretacje podatkowe w tym zakresie? Wobec tego prosimy o wsparcie w zakresie przygotowania odpowiedzi dla oferenta, który musi nam złożyć ofertę w cenie brutto, w szczególności o wyjaśnienie, czy musimy wystąpić o interpretację.

Październik 2018, Joanna Rudzka

Wyłączenia z indywidualnego wskaźnika zadłużenia

Na pozór skomplikowany wzór, określający dopuszczalny poziom zaangażowania środków na spłatę zobowiązań i na obsługę długu w danym roku budżetowym, nie powinien już stanowić problemu dla służb finansowych jst. Więcej wątpliwości wzbudzają za to wytyczne z art. 243 ust. 3 i 3a ufp, które określają zakres i sposób dokonywania wyłączeń przy wykazywaniu zadłużenia jst.

Październik 2018, Mateusz Bieniek

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wymiar i pobór opłaty za gospodarowanie odpadami wymaga ustalenia okoliczności faktycznych, które decydują o wysokości stawki opłaty oraz o sposobie jej ustalenia. Nie mniej istotne jest przeanalizowanie przepisów i orzecznictwa, w których rozstrzygnięto o zakresie kompetencji organu stanowiącego i wykonawczego.

Październik 2018, Marcin Binaś

Ewidencja VAT na kasie, w rejestrach i JPK oraz niektóre nietypowe procedury

Dokumentowanie transakcji opodatkowanych VAT wymaga spełnienia określonych obowiązków związanych z posiadaniem kas fiskalnych, prowadzeniem rejestrów VAT oraz przekazaniem pliku JPK do organów skarbowych. Warto pamiętać, że uchybienie tym obowiązkom może skutkować dotkliwymi sankcjami.

Wrzesień 2018, Joanna Rudzka

Zmiany w planowaniu wydatków jst na 2019 r.

Pakiet rozporządzeń, których przepisy umożliwiają zmianę szczegółowości sporządzania planu wydatków w samorządach, ułatwi aktualizację planu w ciągu roku i pozwoli wyeliminować wiele czasochłonnych czynności. Warto pamiętać, że konsekwencją decyzji zarządu jst o wprowadzeniu nowych rozwiązań będzie również zmiana sposobu sporządzenia sprawozdania Rb-28S.

Wrzesień 2018, Agnieszka Drożdżal

Dopuszczalność ewidencjonowania opłaty miejscowej na kasie rejestrującej

Zasady opodatkowania podatkiem VAT czynności związanych z poborem opłat miejscowych czy klimatycznych oraz reguły dokumentowania wpływu tych opłat nie zostały wprost określone w przepisach prawa. Aby rozstrzygnąć pojawiające się w tej kwestii wątpliwości, warto przeanalizować regulacje ustawy o VAT i sięgnąć do interpretacji podatkowych.

Sierpień 2018, Tomasz Wołowiec

Proporcjonalne odliczenie VAT po połączeniu szkół

Proszę o rozstrzygnięcie, czy w opisanych poniżej przypadkach szkoła powstała z połączenia szkoły podstawowej i gimnazjum powinna skorygować rozliczenia VAT za 2017 r. i jak powinna ustalić współczynnik i prewspółczynnik na 2018 r.
1. Od 1 września 2017 r. szkoła podstawowa została przeniesiona do budynku gimnazjum. Obie placówki zostały połączone, tworząc szkołę podstawową. W szkole podstawowej istniało wcześniej wydzielone konto, ale nie było ono wykorzystywane do ewidencji, ponieważ szkoła nie prowadziła żadnej działalności (najmu, sprzedaży ani świadczenia usług). W budynku gimnazjum istnieje natomiast stołówka i basen. Ponadto prowadzony jest najem hali sportowej oraz miejsca pod automaty z napojami i słodyczami. Po połączeniu szkół od września do grudnia stosowano współczynnik i prewspółczynnik obliczony dla gimnazjum.
2. W wyniku połączenia gimnazjum i szkoły podstawowej utworzono szkołę podstawową, która mieści się w budynkach obu połączonych szkół. W budynku gimnazjum wynajmowano pomieszczenia, takie jak sale lekcyjne czy hala sportowa. Współczynnik VAT ustalono w wysokości 2%. W budynku szkoły podstawowej znajduje się tylko stołówka, która prowadzi sprzedaż zwolnioną z VAT. Od września do grudnia 2017 r. dla szkoły podstawowej przyjęto współczynnik VAT stosowany w gimnazjum.

Sierpień 2018, Joanna Rudzka

Opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień – problemy natury prawnej i praktycznej

Wezwanie do uiszczenia opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji nie jest dokumentem wystarczającym do tego, by organ administracji publicznej mógł prowadzić windykację na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Jakie procedury należy zatem podjąć, aby skutecznie wyegzekwować zapłatę należności?

Sierpień 2018, Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz Sputowski

Autorskie koszty uzyskania przychodu po zmianie przepisów

Ostatnie nowelizacje przepisów dotyczących 50% kosztów uzyskania przychodów ograniczyły krąg uprawnionych do stosowania takiej preferencji podatkowej, lecz nie zmieniły istoty funkcjonowania tego mechanizmu. Wątpliwości zgłaszane przez podatników dowodzą jednak, że wiele pytań o podstawy stosowania wymienionych regulacji wciąż nie traci na aktualności.

Sierpień 2018, Joanna Rudzka

Zwrot bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości a rozliczenie VAT

Czy roszczenie o zwrot bonifikaty od zbywanej nieruchomości powoduje zmianę jej ceny i zobowiązuje jst do zmiany podstawy opodatkowania VAT, a w konsekwencji – wystawienia faktury korygującej? Niestety odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna i wymaga analizy orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz obowiązującej linii interpretacyjnej organów podatkowych.

Lipiec 2018, Mieczysława Szymańska
« poprzednia