Finanse publiczne

Strona główna » Dział - lista artykułów

Budżet i podatki

Sprawozdania jst jako źródło danych ujmowanych w WPF

Sprawozdania, które zostały rzetelnie sporządzone, a następnie sprawdzone – zarówno pod względem merytorycznym, jak i formalno-rachunkowym – stanowią doskonałe źródło informacji przydatnych przy aktualizacji WPF. Wykorzystanie danych wykonanych za ubiegły rok budżetowy pozwala bowiem uniknąć dokonywania odrębnych wyliczeń oraz analiz.

Styczeń 2019, Mateusz Bieniek

Sprawozdanie podatkowe SP-1

Do 10 stycznia należy sporządzić i przekazać sprawozdania podatkowe SP-1 w zakresie części A. Warto pamiętać, że sprawozdanie powinny sporządzić również te gminy, które nie podjęły w 2018 r. nowych uchwał w sprawie podatku od nieruchomości na 2019 r. i w związku z tym na terenie tych gmin nadal obowiązują uchwały podjęte w latach wcześniejszych.

Styczeń 2019, Lucyna Kuśnierz

Opłaty za pobyt w przedszkolu i wyżywienie a podatek VAT

Od września w jednej z placówek zespołu ekonomiczno--administracyjnego szkół (ZEAS) dzieci korzystają z przedłużonego pobytu w przedszkolu oraz z wyżywienia w formie cateringu (co do tej pory nie funkcjonowało w żadnej z placówek). Szkoła podpisała umowę z firmą cateringową, która na tej podstawie codziennie dostarcza posiłki, a za wykonane usługi wystawia fakturę. Wpłaty za posiłki i przedłużony pobyt dzieci w przedszkolu są wnoszone przez rodziców na konto szkoły. Czy ZEAS również powinien wystawiać fakturę VAT z adnotacją, że sprzedaż jest zwolniona z podatku? W innych placówkach ZEAS wystawia fakturę zbiorczą na koniec miesiąca, ale tam szkoły same przygotowują posiłki, natomiast w tym przypadku szkoła dokonuje zakupu już gotowych dań.

Grudzień 2018, Joanna Rudzka

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji – węzłowe problemy interpretacyjne

Powierzenie gminom obowiązku ustalania, poboru i egzekucji opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej jest wyjątkiem od zasady wyrażonej w prawie wodnym, gdyż większością opłat uregulowanych w tej ustawie administrują kompleksowo Wody Polskie. Gminy są beneficjentem jedynie drobnej części wpływów z opłaty, ale jej ustalenie wiąże się z wieloma problemami wynikającymi z interpretacji przepisów.

Grudzień 2018, Sławomir Czarnecki

Używanie samochodu służbowego do celów prywatnych

Bardzo często pracodawcy, aby uatrakcyjnić warunki pracy, oferują pracownikom różnego typu bonusy. Jednym z nich jest samochód służbowy z możliwością wykorzystywania go również do celów prywatnych. Niejednokrotnie problemem okazuje się wówczas rozdzielenie celów prywatnych i służbowych oraz ustalenie wysokości przychodu podatkowego pracownika.

Listopad 2018, Aleksander Gniłka

Wywłaszczenie za odszkodowaniem a podatek VAT

W długo oczekiwanym wyroku TSUE odniósł się do kwestii obowiązku zapłaty VAT w przypadku przeniesienia na rzecz Skarbu Państwa własności nieruchomości w zamian za zapłatę odszkodowania. Sprawę komplikował fakt, że ta sama osoba reprezentuje zarazem organ wywłaszczający i wywłaszczaną gminę, a w konsekwencji – mimo wywłaszczenia – nadal zarządza daną nieruchomością.

Listopad 2018, Joanna Rudzka

Pobór opłaty adiacenckiej i stosowanie ulg w spłacie

Opłata adiacencka stanowi w budżecie gminy niewielki udział, jednak nie powinno to skłaniać organu wykonawczego do odstąpienia od jej naliczania lub windykacji. Ma ona choćby częściowo rekompensować nakłady poniesione na infrastrukturę techniczną powodującą wzrost wartości nieruchomości. Gmina powinna realizować obowiązek ściągnięcia opłaty, aby intensyfikować swoje dochody.

Listopad 2018, Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz Sputowski

Windykacja opłaty za gospodarowanie odpadami i wydatki nią finansowane

Choć ustawodawca wskazał, że w sprawach dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ordynacji podatkowej, to jednocześnie sformułował przepisy szczególne dotyczące naliczania tej należności. Pewną komplikacją mogą być także regulacje dotyczące wyznaczenia organu egzekucyjnego. Warto o tym pamiętać, tworząc procedury windykacji opłaty w gminie.

Listopad 2018, Marcin Binaś

Stawka VAT na sprzęt elektroniczny dla szkół

Gmina otrzyma dofinansowanie do zakupu sprzętu dla szkół. Dla nabywanych komputerów przenośnych (laptopów i tabletów) gmina stosuje odwrotne obciążenie VAT. Pojawił się jednak problem w zakresie pozostałego sprzętu komputerowego. W związku z tym, że gmina wszczyna odpowiednie procedury związane z zakupem pomocy dydaktycznych, w tym komputerów i innych sprzętów elektronicznych, jeden z potencjalnych oferentów poprosił nas o odpowiedź na następujące pytania: 
1. Czy na fakturze dla gminy może zastosować stawkę 0% VAT dla komputerów stacjonarnych, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT?
2. Czy zakupione urządzenia wielofunkcyjne i drukarki 3D mogą zostać zakwalifikowane jako drukarki wymienione w załączniku nr 8 do ustawy o VAT i jakie stawki VAT należy zastosować w ofercie dla tych urządzeń? Czy jako gmina posiadamy jakieś interpretacje podatkowe w tym zakresie? Wobec tego prosimy o wsparcie w zakresie przygotowania odpowiedzi dla oferenta, który musi nam złożyć ofertę w cenie brutto, w szczególności o wyjaśnienie, czy musimy wystąpić o interpretację.

Październik 2018, Joanna Rudzka

Wyłączenia z indywidualnego wskaźnika zadłużenia

Na pozór skomplikowany wzór, określający dopuszczalny poziom zaangażowania środków na spłatę zobowiązań i na obsługę długu w danym roku budżetowym, nie powinien już stanowić problemu dla służb finansowych jst. Więcej wątpliwości wzbudzają za to wytyczne z art. 243 ust. 3 i 3a ufp, które określają zakres i sposób dokonywania wyłączeń przy wykazywaniu zadłużenia jst.

Październik 2018, Mateusz Bieniek
« poprzednia