Finanse publiczne

Strona główna » Dział - lista artykułów

Budżet i podatki

Podatek od przychodów z budynków

Zgodnie z prawem podatkowym budynki komercyjne, które są własnością podatnika i są przez niego wynajmowane lub dzierżawione podmiotom trzecim, należy obciążyć podatkiem dochodowym od przychodu z budynków. Czy opodatkowaniu podlegają również samodzielne lokale wynajmowane przez podatnika? Odpowiedzi na to pytanie udzielił ostatnio Dyrektor KIS.

Styczeń 2020, Joanna Rudzka

Naruszenie terminu przekazania wpływów z tytułu opłat i kar środowiskowych

W art. 404 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska zobowiązano gminy i powiaty do zwrotu nadwyżki dochodów budżetu pochodzących z opłat i kar środowiskowych. Niedopełnienie tego obowiązku może zostać zakwalifikowane jako nieprawidłowość opisana w art. 16 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Styczeń 2020, Anna Bandoch

Środki na zadania jst wynikające z przepisów szczególnych

Realizacja zadań jst określonych w przepisach szczególnych wiąże się z przepływem środków finansowych. Sposób ich ewidencjonowania na kontach księgowych oraz wykazywania w sprawozdaniach będzie zależał od charakteru tych środków. Jednostka musi ustalić, czy ma do czynienia z dotacją, refundacją wydatków czy też środkami pozabudżetowymi.

Grudzień 2019, Mateusz Bieniek

Uchwały w sprawie udzielania dotacji oświatowej – wybrane problemy

Spektrum problematycznych kwestii związanych z prawidłowym formułowaniem uchwał w sprawie udzielania i rozliczania dotacji oświatowej jest dość szerokie. Niektóre problemy są stosunkowo łatwe do rozwiązania, inne wręcz przeciwnie – wymagają pogłębionej analizy prawnej. Bogatym źródłem takich analiz są uchwały regionalnych izb obrachunkowych.

Grudzień 2019, Marcin Nagórek

Kiedy upominki od pracodawcy stanowią przychód obdarowanego

Świadczenie pieniężne lub rzeczowe stanowi przychód pracownika, jeśli prowadzi do przysporzenia mu korzyści majątkowej. Nie stanowią jednak przychodu lub mogą być zwolnione z podatku dochodowego upominki mające jedynie wartość symboliczną czy pamiątkową. Niekiedy takie świadczenia mogą też stanowić darowiznę podlegającą innym zasadom opodatkowania.

Grudzień 2019, Aleksander Gniłka

Prewspółczynnik ustalony metodą powierzchniową

Stosowanie prewspółczynnika powierzchniowego wymaga szczegółowego uzasadnienia, bez którego jednostka nie może odstąpić od metody określonej w rozporządzeniu – to stanowisko zawarte w ważnym wyroku NSA.

Grudzień 2019, Joanna Rudzka

Rezerwy budżetowe – tworzenie, przeznaczenie i ewidencja

Elementem racjonalnego zarządzania budżetem jest wykorzystywanie mechanizmów zapewniających jego bezpieczną realizację, obejmujących m.in. tworzenie rezerw budżetowych. Ustalając poziom rezerw jako określony w przepisach odsetek wydatków budżetu, trzeba pamiętać, że wydatki te obejmują również kwotę samej rezerwy budżetowej.

Listopad 2019 , Mateusz Bieniek

Ustalanie wolnych środków będących w dyspozycji jst

Kwota wolnych środków wynika z konkretnych urządzeń księgowych, dlatego nie można jej zaplanować w budżecie w dowolnej wysokości. Jeśli jst wskazuje – jako źródło pokrycia planowanego deficytu – wolne środki w wysokości wyższej niż ich faktyczna wartość, narusza art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp.

Listopad 2019 , Tomasz Wołowiec

Przychody wykonane w kalkulacji prewskaźnika VAT

Zakład budżetowy gminy zajmuje się przede wszystkim administrowaniem jej zasobami lokalowymi. W ramach wykonywanych zadań wynajmuje też lub użycza lokale gminie lub jej jednostkom organizacyjnym, co oznacza, że po centralizacji VAT zakład jest zobowiązany przy rozliczaniu VAT naliczonego stosować – oprócz struktury sprzedaży – również prewskaźnik.

W świetle przeważającej liczby wydanych dotychczas interpretacji indywidualnych niedozwolone jest stosowanie w zakładach budżetowych innych metod liczenia prewskaźnika niż ta określona w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników. W świetle tych przepisów na wysokość prewskaźnika mają wpływ składniki przychodów wykonanych zakładu budżetowego. W § 2 pkt 11 rozporządzenia wyjaśniono, że przez przychody wykonane zakładu budżetowego rozumie się przychody w rozumieniu ustawy o finansach publicznych wynikające ze sprawozdania z wykonania planu finansowego, będące źródłem pokrycia kosztów działalności zakładu powstających przy wykonywaniu przypisanych mu zadań jednostki samorządu terytorialnego.

Czy wszystkie przychody rachunkowe ujęte w sprawozdaniu Rb-30S (w pozycji H tego sprawozdania) są jednocześnie przychodami w rozumieniu ustawy o finansach publicznych? Nasze wątpliwości dotyczą w szczególności takich kategorii przychodów jak:

1) równowartość odpisów amortyzacyjnych;

2) naliczone, lecz niezapłacone odsetki od nieterminowych wpłat należności, ujęte w Rb-30S w pozycji K 100 „Inne zwiększenia” (zapłacone odsetki ujmowane w § 0920 są już z pewnością przychodami wykonanymi);

3) rozwiązanie niewykorzystanych rezerw utworzonych wcześniej w związku z prawdopodobieństwem powstania przyszłych zobowiązań;

4) umorzone podatki i umorzone odsetki od zobowiązań;

5) rozwiązanie (z powodu zapłaty lub ustania przyczyny utworzenia) odpisów aktualizujących należności, utworzonych wcześniej w ciężar kosztów, a dotyczących należności, które były już ujęte w przychodach należnych, czyli najczęściej w § 0830;

6) nadwyżka środków obrotowych, która po spełnieniu określonych warunków może pozostać w zakładzie;

7) skutek rocznych korekt VAT naliczonego dokonanych w związku z ustaleniem rzeczywistego poziomu wskaźnika i prewskaźnika.

Październik 2019, Elżbieta Gaździk, Ewelina Skwierczyńska

Finansowe i prawne aspekty tworzenia stref czystego transportu

Strefy czystego transportu mają ułatwiać walkę z zanieczyszczeniem powietrza w większych miastach. Dostęp do nich podlega ograniczeniu i może się wiązać z koniecznością uiszczenia opłaty. Wpływy z tego tytułu stanowią dochód gminy. Obowiązujące w tej mierze przepisy nie są jednak zbyt precyzyjne i mogą być źródłem problemów interpretacyjnych.

Październik 2019, Sławomir Czarnecki
« poprzednia