Finanse publiczne

Strona główna » Dział - lista artykułów

Rubryki

XI Forum Finansów Publicznych

Zamknięcie roku 2019 – prawidłowe sporządzenie informacji dodatkowej, zmiany w rachunkowości, sprawozdawczości i klasyfikacji budżetowej oraz kontroli zarządczej

Styczeń 2020,

Nowe wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków

Od 9 września należy stosować nową wersję wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków unijnych. Najistotniejsze zmiany dotyczą szacowania wartości zamówienia, rozeznania rynku, sposobu opisu zamówienia czy też wyboru wykonawcy w przypadku uchylenia się wyłonionego wcześniej podmiotu od podpisania umowy.

Listopad 2019 , Grzegorz Bociański

IMS i raportowanie o nieprawidłowościach

Raportowanie o nadużyciu finansowym odbywa się w dedykowanym systemie teleinformatycznym IMS, który jest częścią systemu informacji mającego na celu zwalczanie nadużyć finansowych (AFIS) opracowanego i prowadzonego przez OLAF.

Wrzesień 2019, Grzegorz Bociański

III Forum Rachunkowości Budżetowej, 22-24 maja 2019 r., Zakopane – relacja

Odpowiedzialne wypełnianie obowiązków księgowego wymaga uważnego śledzenia zmian w przepisach, poszukiwania wiarygodnych wytycznych oraz ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wdrażając rozwiązania przyjęte przez ustawodawcę i tworząc procedury wewnętrzne, warto konsultować się z ekspertami i praktykami. Podczas III Forum Rachunkowości Budżetowej uczestnicy mogli zasięgnąć opinii specjalistów, zapoznać się z wprowadzonymi i planowanymi zmianami oraz rozwiać swoje wątpliwości dotyczące najbardziej problematycznych kwestii.

Lipiec - Sierpień 2019 ,

Wkład własny związany z udziałem uczestnika projektu w szkoleniu

Wniesienie wkładu własnego w postaci wynagrodzeń pracowników oddelegowanych na szkolenia w ramach projektu powinno zostać prawidłowo udokumentowane przez beneficjenta. Warto zauważyć, że przedłożenie listy płac nie jest wówczas optymalnym rozwiązaniem – nie gwarantuje ochrony danych o wynagrodzeniach i jednocześnie nie zawiera części wymaganych danych.

Lipiec - Sierpień 2019 , Grzegorz Bociański

Odpowiedzialność przedstawicieli jsfp za nieprawidłowości w projektach UE

Odpowiedzialność jednostki z tytułu nieprawidłowości w projektach unijnych pociąga za sobą również odpowiedzialność jej przedstawicieli. Co istotne, dotyczy to także urzędników, którzy nie zajmują eksponowanych stanowisk, a którzy mogą odpowiadać m.in. za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i za przestępstwo.

Maj 2019, Grzegorz Karwatowicz

X Forum Finansów Publicznych, 19–21 listopada 2018 r., Toruń - relacja

Zamknięcie roku 2018 – sprawozdawczość finansowa według nowych zasad

Styczeń 2019,

IV Forum Odpowiedzialności Kierowników JSFP, 3–5 grudnia 2018 r., Wrocław - relacja

Odpowiedzialność kierowników jednostek sektora publicznego jest bardzo szeroka, a podstawą do stwierdzenia naruszeń mogą być przepisy różnych aktów prawnych.

Styczeń 2019, KW

Dostosowanie polityki rachunkowości do specyfiki ewidencji projektów unijnych

Beneficjenci środków unijnych mają obowiązek stosowania odrębnych kont księgowych lub odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z danym projektem. Prowadzenie takiej wyodrębnionej ewidencji powinno zostać odzwierciedlone – najlepiej jeszcze przed rozpoczęciem realizacji projektu – w zapisach obowiązującej w jednostce polityki rachunkowości.

Październik 2018, Katarzyna Poterucha

Ochrona wniosku o dofinansowanie a prawo do informacji publicznej

Adresat wniosku o udzielenie informacji publicznej, dotyczącego danych zawartych we wniosku o dofinansowanie w konkursie, może mieć niekiedy uzasadnione podejrzenie, że próba uzyskania informacji nie wynika z dbałości o interes publiczny, lecz z realizowania interesów konkurencyjnego podmiotu. Wyjaśniamy, jakie przesłanki mogą stać się podstawą do odmowy udzielenia informacji.

Wrzesień 2018, Grzegorz Bociański
« poprzednia