Finanse publiczne

Strona główna » Dział - lista artykułów

Prawo

Ochrona danych osób wnioskujących o pomoc z zfśs

Środki zfśs należy dzielić między uprawnionych, uwzględniając ich sytuację życiową, rodzinną i materialną. Weryfikacja tych kryteriów oraz prawidłowe ustalenie uprawnień świadczeniobiorców wymaga pozyskania i przetwarzania ich danych osobowych. Jakie procedury przyjąć w tym zakresie, aby nie zostały zakwestionowane przez organy kontroli?

Lipiec - Sierpień 2019 , Arleta Nerka

Zakup usług niematerialnych od podmiotu zagranicznego

Zgodnie z generalną zasadą uzyskanie przez zagranicznego kontrahenta przychodów na terytorium Polski z tytułów określonych przez ustawodawcę oznacza obowiązek zapłacenia w Polsce 20% podatku u źródła. Stosowanie tej zasady w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych przez nierezydentów może być jednak ograniczone zapisami międzynarodowej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Lipiec - Sierpień 2019 , Aleksander Gniłka

Czynności komornika mające na celu ustalenie majątku dłużnika

Uzyskanie tytułu wykonawczego stanowi pierwszy etap postępowania zmierzającego do zaspokojenia roszczeń wierzyciela. Skuteczna egzekucja wymaga jednak ustalenia majątku dłużnika. Wierzyciel i komornik mogą w związku z tym podjąć pewne działania niezależne od sądowego postępowania o wyjawienie majątku.

Lipiec - Sierpień 2019 , Adrian Paluch

Naruszenia w zakresie zaciągania zobowiązań

Plan finansowy jednostki wyznacza limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej. Przekroczenie tych granic bez uprzedniej zmiany planu może oznaczać naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Co istotne, czynnikiem łagodzącym nie jest ani późniejsza zmiana limitów, ani brak uszczerbku dla stanu finansów jednostki.

Lipiec - Sierpień 2019 , Małgorzata Filipek

Zmiana zasad wypłaty wynagrodzenia wykonawcy

Jeśli zmiana zasad wypłaty wynagrodzenia nie została wcześniej przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, może zostać wprowadzona do umowy tylko wówczas, gdy zostanie uznana za nieistotną w rozumieniu art. 144 ust. 1e pzp. Warto zatem postawić pytanie, jakie zmiany dotyczące wynagrodzenia będą spełniać ten warunek.

Lipiec - Sierpień 2019 , Marta Lipińska

Obowiązek udostępnienia informacji publicznej

Analiza ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej pozwala przyjąć tezę, że praktycznie każda sfera działalności gminy może być przedmiotem skutecznego zapytania mieszkańca. W szczególności dotyczy to wydatkowania środków publicznych. Próby ograniczania tych uprawnień przez jednostki nie mają na ogół podstaw prawnych.

Czerwiec 2019, Marcin Nagórek

Uproszczone sposoby dochodzenia roszczeń przed sądem

Nie we wszystkich sprawach, dla których właściwym trybem jest proces sądowy, sąd rozpoznaje sprawy według tych samych reguł. Dla wielu spraw ustawodawca przewidział bowiem specyficzne regulacje opisane w przepisach kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniach odrębnych. Postępowania te dotyczą w szczególności dochodzenia roszczeń pieniężnych.

Czerwiec 2019, Adrian Paluch

Program „Posiłek w szkole i w domu” – moduł 3

Organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe mogą ubiegać się o pomoc finansową na doposażenie i poprawę standardu istniejących stołówek szkolnych lub uruchomienie nowych. Trzeba pamiętać, że wydatki na cele programu mogą być realizowane tylko w ramach wydatków bieżących. Program zakłada też obowiązkowe zapewnienie wkładu własnego.

Czerwiec 2019, Marta Banach

Konto 014 w jednostce budżetowej

Co konkretnie powinno być ujmowane w jednostce budżetowej na koncie 014? Czy jednostka ma obowiązek prowadzenia biblioteki zakładowej?

Maj 2019, Sebastian Bach

Kontrole NIK w zakresie VAT – jak się przygotować

W ramach planu kontroli na ten rok NIK zamierza zbadać prawidłowość rozliczeń VAT w samorządach, w tym m.in. realizację zadań związanych z centralizacją. Kontrole zaplanowano na trzeci i czwarty kwartał tego roku. Warto zatem już teraz dokonać przeglądu rozliczeń VAT w jednostce i sprawdzić, czy są one zgodne z obowiązującymi regulacjami.

Maj 2019, Joanna Rudzka
« poprzednia