Finanse publiczne

Strona główna » Dział - lista artykułów

Kontrola finansowa

Sporządzanie sprawozdań Rb-70 w praktyce

Ustalając stan zatrudnienia oraz kwoty wynagrodzeń wykazywane w sprawozdaniu Rb-70, należy pamiętać, że istnieją grupy zatrudnionych, których nie uwzględnia się w tych wyliczeniach. Podstawą prawidłowej prezentacji danych jest odpowiednio rozbudowana ewidencja księgowa oraz współpraca z komórkami kadrowymi dysponującymi informacjami o zatrudnieniu.

Lipiec - Sierpień 2019 , Mateusz Bieniek

Sprawozdanie podatkowe – część B

Do 20 lipca gminne organy podatkowe powinny uzupełnić sprawozdanie SP-1 w zakresie części B i przekazać je do właściwych regionalnych izb obrachunkowych. Prawidłowe wykazanie danych dotyczących podstaw opodatkowania oraz zwolnień przewidzianych w uchwałach rad gmin wymaga szczegółowej analizy obowiązujących przepisów, uzupełnionej lekturą wytycznych Ministerstwa Finansów.

Lipiec - Sierpień 2019 , Lucyna Kuśnierz

Regionalne i lokalne programy polityki zdrowotnej

Jednostki samorządu terytorialnego, które planują realizować w 2020 r. programy polityki zdrowotnej skierowane do wspólnot lokalnych, mogą do 1 września br. złożyć do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ wniosek o dofinansowanie takich działań. Wyjaśniamy, jakie wymogi należy spełnić, aby otrzymać dotację.

Lipiec - Sierpień 2019 , Zuzanna Świerc

Kontrola gospodarki finansowej SPZOZ-u

Jednym z podstawowych obowiązków podmiotu tworzącego jest sprawowanie nadzoru nad SPZOZ-em. Podmiot tworzący może w związku z tym żądać od podmiotu leczniczego informacji, wyjaśnień i dokumentów oraz dokonywać kontroli i oceny jego działalności. Obszarem objętym szczególną uwagą powinna być gospodarka finansowa SPZOZ-u.

Czerwiec 2019, Zuzanna Świerc

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ-u

Analizując wskaźniki przedstawione w raporcie o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ-u, należy pamiętać, że nie oddają one w pełni dynamiki procesów zachodzących w jednostce. Dla uzyskania kompletnego obrazu konieczne jest więc uzupełnienie oceny o inne kryteria.

Maj 2019, Zuzanna Świerc

Omówienie wybranych paragrafów dochodowych (cz. 2)

Przyporządkowanie dochodu do odpowiedniego paragrafu wymaga przeanalizowania brzmienia objaśnień podanych w załączniku do rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej, a niekiedy także sięgnięcia do zapisów ustaw szczegółowych. W tym numerze kontynuujemy omówienie wybranych paragrafów dochodowych stosowanych w jst.

Maj 2019, Aleksandra Bieniaszewska, Barbara Wołczak

Zmiany w budżecie i planie finansowym a dyscyplina finansów publicznych

Budżet jednostki jest podstawą jej prawidłowego funkcjonowania. Odpowiednie zarządzanie nim wymaga znajomości kluczowych zasad gospodarowania środkami finansowymi wynikających z różnych przepisów prawnych – odrębnie regulujących te kwestie dla poszczególnych rodzajów jednostek. Złamanie tych zasad może stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Maj 2019, Małgorzata Filipek

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego SPZOZ-u

Podmioty tworzące powinny do 30 czerwca zatwierdzić sprawozdania podległych im podmiotów leczniczych – w tym roku po raz pierwszy sporządzone w formie elektronicznej. Będą także musiały pokryć stratę nadzorowanego SPZOZ-u, jeśli wynik finansowy po skorygowaniu o koszty amortyzacji będzie nadal ujemny, a zakład nie będzie mógł pokryć straty we własnym zakresie.

Kwiecień 2019, Zuzanna Świerc

Omówienie wybranych paragrafów dochodowych (cz. 1)

Usystematyzowanie poszczególnych źródeł dochodów według paragrafów klasyfikacji budżetowej umożliwia jednostkom prawidłowe sporządzenie sprawozdań budżetowych. Kluczem do przyporządkowania dochodu do odpowiedniego paragrafu jest analiza brzmienia paragrafów i objaśnień podanych w załączniku do rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej.

Kwiecień 2019, Aleksandra Bieniaszewska, Barbara Wołczak

Klasyfikacja budżetowa w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania odpowiada Krystyna Gąsiorek – ekspert z zakresu klasyfikacji i sprawozdawczości budżetowej.

Marzec 2019, Krystyna Gąsiorek
« poprzednia