Finanse publiczne

Strona główna » Dział - lista artykułów

Kontrola finansowa

Sprawozdawczość budżetowa od 2020 r.

Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju podpisał 15 października 2019 r. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Nowe przepisy mają zastosowanie do sprawozdań sporządzanych od 1 stycznia 2020 r. z wyjątkiem miesięcznych sprawozdań Rb-FEP, które należało sporządzić po raz pierwszy za październik 2019 r.

Styczeń 2020, Aleksandra Bieniaszewska, Barbara Wołczak

Rozrachunki w jednostkach budżetowych na 31 grudnia

Zróżnicowane zasady prezentacji rozrachunków w sprawozdaniach finansowych, budżetowych i z operacji finansowych determinują sposób zorganizowania ewidencji księgowej w jednostce budżetowej. Zadaniem służb finansowo-księgowych jest opracowanie rozwiązań, które zagwarantują, że księgi rachunkowe będą dostarczały danych na potrzeby wszystkich kategorii sprawozdań.

Styczeń 2020, Mieczysława Cellary

Naruszenia w zakresie wstępnej kontroli finansowej

Katalog naruszeń dyscypliny finansów publicznych w zakresie kontroli finansowej obejmuje zasadniczo obowiązki głównego księgowego. Stwierdzenie nieprawidłowości może się jednak przyczynić również do pociągnięcia do odpowiedzialności kierownika jednostki, który podejmuje decyzję o realizacji wydatku na podstawie adnotacji o wstępnej kontroli zgodności wydatku z planem finansowym.

Grudzień 2019, Małgorzata Filipek

Obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego

Plan finansowy wydatków samorządowej jednostki budżetowej w 2020 r. przekroczy kwotę 40 mln zł. Czy na podstawie art. 274 ustawy o finansach publicznych w jednostce tej powinien być prowadzony audyt wewnętrzny?

Grudzień 2019, Arkadiusz Sputowski

Nieprawidłowości związane z procesem inwentaryzacji

Zgodnie z orzecznictwem GKO wszelkie odstępstwa od określonych w uor zasad dokonywania inwentaryzacji – zarówno jej zaniechanie czy niepełne przeprowadzenie, jak i nierozliczenie stwierdzonych różnic inwentaryzacyjnych – musi skutkować odpowiedzialnością sprawcy. Warunkiem jest możliwość przypisania winy w czasie popełnienia naruszenia.

Listopad 2019 , Małgorzata Filipek

Zasady gospodarowania majątkiem SPZOZ-u

Podmiot tworzący SPZOZ nie tylko wyposaża go w składniki majątku i dotuje zakupy sprzętu, ale również kształtuje zasady zbycia aktywów trwałych oraz oddania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie czy użyczenie. Co istotne, tego typu procedury obejmują również te składniki mienia, które zostały nabyte przez zakład i stanowią jego własność.

Listopad 2019 , Zuzanna Świerc

Dyscyplina finansów publicznych w spzoz-ach

Przepisy prawa szczegółowo regulują, kto i w jakich okolicznościach ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w spzoz. Aby skutecznie zapobiegać naruszeniom, niezbędne jest odpowiednie stosowanie narzędzi kontroli zarządczej.

Październik 2019, Zuzanna Świerc

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie przyznanej dotacji

Dyscyplina finansów publicznych w zakresie dotacji rozgranicza odpowiedzialność podmiotów dotujących oraz dotowanych. Z uondfp nie wynika jednak, by istniała możliwość uniknięcia odpowiedzialności dotowanego w sytuacji naruszenia przepisów przez podmiot dotujący.

Październik 2019, Małgorzata Filipek

Inwentaryzacja w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania odpowiada Sebastian Bach – skarbnik gminy, kierownik referatu finansowo-budżetowego, szkoleniowiec służb finansowo-księgowych sektora publicznego

Październik 2019, Sebastian Bach

Odpowiedzialność głównego księgowego i skarbnika

Kwestie odpowiedzialności wynikającej z popełnienia czynów zabronionych, niewykonywania obowiązków lub innych negatywnych zjawisk związanych z pracą głównego księgowego jsfp oraz skarbnika jst zostały ujęte w wielu aktach prawnych. Istotnym elementem przypisania takiej odpowiedzialności jest skuteczne powierzenie obowiązków.

Październik 2019, Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz Sputowski
« poprzednia