Finanse publiczne

Strona główna » Dział - lista artykułów

Rachunkowość

Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania odpowiada Elżbieta Gaździk – specjalistka z zakresu rachunkowości budżetowej z wieloletnim doświadczeniem w pracy głównej księgowej jsfp.

Styczeń 2020, Elżbieta Gaździk

Zwrot nadpłaty wynagrodzenia za poprzedni rok

W jednostce błędnie ustalono wysokość dodatku stażowego dla pracownika i w konsekwencji powstała nadpłata wynagrodzenia wypłaconego w 2019 r. Fakt ten został stwierdzony w 2020 r. Jak ująć zwrot nadpłaty w księgach rachunkowych jednostki?

Styczeń 2020, Elżbieta Gaździk

Rozrachunki z kontrahentami w stanowisku KSR

Stanowisko KSR w sprawie rozrachunków z kontrahentami stanowi zbiór wytycznych ułatwiających ujęcie tej kategorii w księgach rachunkowych i jej prezentację w sprawozdaniu finansowym. Kontynuując rozważania zawarte we wcześniejszym artykule, wyjaśniamy zasady naliczania odsetek czy kar umownych, a także reguły inwentaryzacji rozrachunków i ich prezentowania w informacji dodatkowej.


Styczeń 2020, Bożena Rudnicka

Zasada czystości obrotów na koncie 130

Jaką rolę pełni zasada czystości obrotów na koncie 130 i jakie informacje sprawozdawcze pozwala uzyskać? W jaki sposób specyfika poszczególnych jednostek wpływa na zapisy zawierane w ich politykach rachunkowości? Jakie warianty ewidencji może zastosować jednostka, aby postępować zgodnie z zasadą czystości obrotów?

Styczeń 2020, Dorota Adamek-Hyska

Ujęcie kosztów na przełomie roku

Jednostki powinny ująć w księgach rachunkowych grudnia wszystkie koszty dotyczące tego okresu, również takie, które wynikają z faktur wystawionych i otrzymanych w styczniu następnego roku. Jednocześnie trzeba pamiętać, że wszelkie istotne koszty dotyczące innych okresów niż te, w których je poniesiono, podlegają rozliczeniu w czasie.

Grudzień 2019, Elżbieta Gaździk

Należności długoterminowe w ewidencji jednostki budżetowej

Zmiana opisu konta 226 wprowadzona w nowym rozporządzeniu w sprawie rachunkowości oraz planów kont zniwelowała niejasności w kwestii terminu zapłaty należności ujmowanych na tym koncie. Prowadząc ewidencję, należy jednak pamiętać o rozróżnieniu należności krótkoterminowych i długoterminowych wynikającym z przepisów uor.

Grudzień 2019, Elżbieta Gaździk

Zasiłek stały a prawo do emerytury

W czasie, gdy świadczeniobiorca pobierał zasiłek stały, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przyznał mu emeryturę. W związku ze zbieżnością otrzymanych świadczeń ZUS ma zwrócić gminnemu ośrodkowi pomocy społecznej (GOPS-owi) kwotę wypłaconego zasiłku stałego. Po rozpatrzeniu sprawy ZUS wysłał jednak GOPS-owi pismo, że nie może zwrócić całej kwoty zasiłku, ponieważ świadczenie emerytalne jest za niskie. W konsekwencji GOPS, ujmując te zdarzenia w księgach rachunkowych, pomniejszył koszty danego roku. Wydatki zostaną natomiast pomniejszone po otrzymaniu części zwrotu z ZUS. Jak ująć kwotę niezwróconą przez ZUS w ewidencji księgowej na koniec roku, skoro wcześniej jednostka pomniejszyła koszty danego roku? Czy na koniec roku koszty mogą być niższe od wydatków o równowartość niedokonanego przez ZUS zwrotu zasiłku?

Grudzień 2019, Marta Banach

Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania odpowiada Elżbieta Gaździk – specjalistka z zakresu rachunkowości budżetowej z wieloletnim doświadczeniem w pracy głównego księgowego jsfp.

Grudzień 2019, Elżbieta Gaździk

Rozrachunki z kontrahentami w stanowisku KSR – definicja i wycena

Wytyczne stanowiska KSR w sprawie rozrachunków z kontrahentami, przy uwzględnieniu szczególnych zasad rachunkowości budżetowej, mogą być stosowane również w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych. Ułatwią identyfikację i interpretację zdarzeń związanych z rozrachunkami, ich zakresem, wyceną, inwentaryzacją oraz prezentacją w sprawozdaniu finansowym.

Listopad 2019 , Bożena Rudnicka

VAT od dochodów z najmu w jednostce oświatowej

Jednostka oświatowa wynajmuje innym podmiotom salę gimnastyczną. Zgodnie z uchwałą organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego dochody z tego tytułu są gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów własnych. Na ten rachunek wpływa zatem zapłata za faktury sprzedaży (opodatkowanej stawką 23%). Koszty utrzymania sali gimnastycznej (koszty energii, zużycia wody, zakupu środków czystości itd.) są pokrywane z budżetu.

Jak prawidłowo zaewidencjonować te transakcje, jeśli VAT należny wykazany w deklaracji VAT dotyczy dochodów własnych, a VAT naliczony wynika z faktur zakupu finansowanych z budżetu? W szczególności dotyczy to następujących operacji:

1) wystawienia faktury sprzedaży z tytułu wynajmu ze stawką 23% (rachunek dochodów własnych);

2) wpływu należności za fakturę sprzedaży (rachunek dochodów własnych);

3) przekazania VAT należnego do gminy (rachunek dochodów własnych);

4) księgowania faktur zakupowych, z których odliczono VAT (budżet lub rachunek dochodów własnych);

5) księgowania VAT należnego i naliczonego na koncie 225.

Do tej pory VAT był przekazywany do gminy z rachunku dochodów własnych bez pomniejszania o VAT naliczony. Czy jednostka powinna przekazać do gminy VAT wyszczególniony w deklaracji w pozycji „do zapłaty”? Jeśli tak, to w jaki sposób należy powiązać VAT z dochodów własnych z VAT odliczonym w budżecie? Jednostka nadrzędna nie wydała niestety procedur rozliczania VAT. W planie finansowym jednostki budżetowej nie wyróżniono też paragrafu dotyczącego tego podatku.

Listopad 2019 , Elżbieta Gaździk
« poprzednia