Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności » Średnie wynagrodzenia nauczycieli za rok 2010
2011-01-22, Barbara Blaczkowska

Średnie wynagrodzenia nauczycieli za rok 2010

Zespół ds. Rozwoju Technologii Informatycznych przy Krajowej Radzie RIO opracował elektroniczny wzór sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez jst.

Jednostki samorządu terytorialnego (jst) mają do 17 lutego 2011 r. czas na przedłożenie regionalnej izbie obrachunkowej (RIO) sprawozdań.

Kwestie dotyczące analizy średnich wynagrodzeń nauczycieli, wypłacania ewentualnych dodatków uzupełniających oraz opracowania sprawozdania i przekazania go właściwym organom uregulowano w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (DzU nr 6, poz. 35).

Oprócz RIO sprawozdanie należy przedłożyć także organowi stanowiącemu jst, dyrektorom szkół prowadzonych przez jednostkę i związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.

Wzór można pobrać ze strony www.rio.gov.pl