Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności » Rozrachunki z kontrahentami
2019-09-09, AM

Rozrachunki z kontrahentami

Komitet Standardów Rachunkowości na posiedzeniu 9 lipca br. przyjął stanowisko w sprawie rozrachunków z kontrahentami, które ma obowiązywać przy sporządzaniu sprawozdań finansowych już za 2019 r.

Celem dokumentu jest wsparcie służb księgowych w ujmowaniu, wycenie i prezentacji należności i zobowiązań wynikających z prowadzenia bieżącej operacyjnej działalności jednostki. W ramach stanowiska uściślone zostały m.in. zasady ujmowania, wyceny, prezentacji i inwentaryzacji rozrachunków z kontrahentami (rozrachunków handlowych) w jednostkach, które sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z załącznikiem nr 1, 4, 5 lub 6 ustawy o rachunkowości. Nie odnosi się ono przy tym do kwestii podatkowych z wyjątkiem sytuacji, gdy postanowienia prawa podatkowego wpływają na wartość rozrachunków z kontrahentami ujętych w księgach rachunkowych jednostki (w szczególności nie wyjaśnia zasad przeliczania rozrachunków w walutach obcych dla celów podatku dochodowego i VAT).

Stanowisko zawiera m.in. opis zasad ujmowania i wyceny rozrachunków na dzień ich powstania, jak i rozliczenia oraz wyceny na dzień sporządzania sprawozdania finansowego; szczegółowo pokazuje sposób prezentacji w sprawozdaniu finansowym, a także definiuje wiele pojęć, co jest konieczne dla właściwego stosowania zasad określonych w stanowisku.

Jednym z ważniejszych pojęć, które zostało w stanowisku zdefiniowane, jest termin „rozrachunki z kontrahentami”. Zgodnie ze stanowiskiem KSR oznacza on należności i zobowiązania jednostki powstałe w wyniku zawarcia przez nią transakcji zakupu-sprzedaży, które obejmują:

1) długo- i krótkoterminowe bezsporne należności i zobowiązania z tytułu

– dostawy dóbr i usług (określane często w praktyce jako rozrachunki z odbiorcami i dostawcami);

– nabycie/sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych klasyfikowanych jako inne/pozostałe rozrachunki;

oraz roszczenia – w przypadku gdy kontrahent kwestionuje część lub całość należności bądź zobowiązania z powyższych tytułów. Dokument czeka na publikację w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów (źródło: tinyurl.com/y3q8d4c3 [dostęp: 27.08.2019]).