Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności » Niepełne dane
2019-05-07, KW

Niepełne dane

Wyniki dwóch kontroli przeprowadzonych przez NIK sygnalizują istotne problemy z gromadzeniem i aktualizacją danych na temat nieruchomości samorządów i Skarbu Państwa.

Nieruchomości gminne bywają niewłaściwie nadzorowane przez wójtów, którzy nie mają pełnej informacji o gminnych zasobach, ponieważ dane zawarte w ewidencjach nieruchomości są często niekompletne i niespójne z innymi rejestrami. Około 30% skontrolowanych przez NIK umów dzierżawy lub najmu zawarto z naruszeniem zasady jawności. Przy zawieraniu umów na ogół odstępowano od trybów przetargowych, niekiedy bez wymaganej zgody rady gminy. W części gmin nierzetelnie kontrolowano terminowość wpłat oraz nieprawidłowo i niegospodarnie egzekwowano zaległości z tytułu zawartych umów.

W ramach innej kontroli NIK wykazała, że starostwa i gminy są nieskuteczne w ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości przejętych przez samorządy. Choć obowiązek ten powinien zostać spełniony najpóźniej do listopada 2013 r., sytuacja aż 23% działek w skontrolowanych jednostkach wciąż nie została uregulowana w księgach wieczystych. NIK zauważyła, że przy dotychczasowej dynamice proces ten będzie trwał jeszcze wiele lat.

Więcej na: tinyurl.com/NIK-gminy oraz tinyurl.com/NIK-dzialki [dostęp: 26.04.2019]