Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności » Ministerstwo Finansów wyjaśnia

Brosz o finansach

Rys. B. Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
2019-10-09

Ministerstwo Finansów wyjaśnia

– Czy koszty zagospodarowania terenów zielonych związanych z realizowaną inwestycją zwiększają jej koszt i wartość środka trwałego? – Czy nadzory gwarancyjne i pogwarancyjne zwiększają wartość środka trwałego? – Czy szkolenia związane z obsługą nowego środka trwałego zwiększają jego koszty?

Odpowiedź MF: Stosownie do art. 16a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT), art. 22a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) środkami trwałymi są stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

2) maszyny, urządzenia i środki transportu,

3) inne przedmioty

– o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby prowadzonej przez niego działalności gospodarczej albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1 ustawy o CIT (art. 23a pkt 1 ustawy o PIT). Zgodnie z art. 16g ust. 13 ustawy o CIT (art. 22g ust. 17 ustawy o PIT) wartość początkową tych środków, ustaloną zgodnie z ust. 1 i 3–11, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 10 000 zł, jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji.

Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 10 000 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji. Jak wynika z powyższego, wydatki poniesione na przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację środka trwałego, w tym przynależnych mu części składowych, podwyższają jego wartość początkową, a tym samym stanowią koszt uzyskania przychodów w momencie dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Środek trwały może zostać uznany za ulepszony jedynie w przypadku wystąpienia wszystkich powyższych przesłanek.

Zatem aby móc odpowiedzieć na pytanie, czy dana czynność (tu zagospodarowanie terenów zielonych, nadzory gwarancyjne czy szkolenia) może prowadzić do zwiększenia wartości początkowej środka trwałego, należy przede wszystkim ocenić, czy stanowi ona ulepszenie środka trwałego w rozumieniu przepisów ustawy o CIT lub ustawy o PIT.

* Odpowiedzi udzielono 10 września 2019 r. drogą elektroniczną.