Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności » Finansowanie przedszkoli
2013-09-02, BB

Finansowanie przedszkoli

Od 1 września br. obowiązują przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2013 r., poz. 827).

Od 1 września br. obowiązują przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2013 r., poz. 827). Nowelizacja dotyczy przede wszystkim zasad prowadzenia i finansowania działalności przedszkoli.

Zgodnie z nowelizacją zadaniem własnym gminy jest zapewnienie wychowania przedszkolnego nie tylko dzieciom, które obowiązkowo mu podlegają, ale też tym, które są objęte jedynie prawem do niego (art. 14 ust. 4). Jeżeli liczba dzieci, którym gmina musi zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na jej obszarze i zgłoszonych w rekrutacji, przewyższy liczbę miejsc, dyrektor przedszkola informuje o nieprzyjęciu dziecka wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Ten ma obowiązek pisemnie wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole, które może przyjąć dziecko (art. 14 ust. 4b).

W art. 14 ustawy dodano ustępy 5a–5i regulujące wysokość i zasady waloryzacji opłat za przedszkole. Wysokość opłaty za przedszkole w czasie przekraczającym min. 5 godzin dziennie nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć (art. 14 ust. 5a). Radzie gminy przyznano uprawnienie do określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za przedszkole (art. 14 ust. 5 pkt 2). Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, na mocy dodanego art. 14d ustawy. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań (ust. 1). Roczna kwota dotacji na każde dziecko wynosi 1506 zł (ust. 4). W ust. 10 zobowiązano ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do wydania rozporządzenia, w którym określi tryb udzielania i sposób rozliczania dotacji oraz sposób i terminy ustalania informacji o liczbie dzieci.

W zmienionym ust. 3d art. 80 doprecyzowano przeznaczenie udzielanych dotacji. Wskazuje on, że można je przeznaczyć na pokrycie wydatków bieżących szkół lub przedszkoli, zakup środków trwałych oraz WNiP, obejmujących: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, sprzęt rekreacyjny i sportowy, meble, pozostałe środki trwałe oraz WNiP o wartości nieprzekraczającej (obecnie) 3500 zł.

Uszczegółowiono także warunki przyznawania dotacji przedszkolom niepublicznym, dodając w art. 90 ust. 1b–1o. Na wniosek osoby prowadzącej niepubliczne przedszkole lub szkołę podstawową organ wykonawczy jst może odstąpić od terminu przekazywania informacji służących naliczeniu dotacji (30 września) lub zgodzić się na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku budżetowego.

W art. 11. ust. 1 nowelizacji wskazano wysokość rocznej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa w kolejnych latach (do 2021) na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.