Finanse publiczne

Strona główna » ABC » Dział

Komentarz eksperta

Status opłaty za tzw. wsad do kotła

W art. 106 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe postanowiono, że warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Należy podkreślić, że dożywianie dzieci jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.więcej »

Aktualizacja sprawozdania podatkowego SP-1

Organy podatkowe właściwe w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego do 10 stycznia 2019 r. miały obowiązek złożyć do regionalnych izb obrachunkowych (RIO) sprawo­zdania podatkowe SP-1, w których należało wykazać wysokość stawek przyjętych w celu wymiaru wymienionych podatków w 2019 r.więcej »

Samorządowa opłata antysmogowa

W efekcie nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych rady gmin zostały upoważnione do ustanawiania opłat za wjazd do stref czystego transportu.więcej »

Informacja dodatkowa – taka sama czy inna?

Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwo Finansów udostępniło w Trezorze aplikację do sporządzania informacji dodatkowej przez państwowe jednostki budżetowe. więcej »

Opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów

Na podstawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów wprowadzono opłatę przekształceniową, którą nowy właściciel gruntu będzie ponosił na rzecz dotychczasowego właściciela.więcej »

Ministerstwo o odsetkach od opłaty planistycznej

Dyskusja na temat istnienia lub braku prawa do naliczania odsetek od nieterminowo uregulowanej opłaty planistycznej wydaje się nie mieć końca. Różnorodność stanowisk prezentowanych w literaturze, a co gorsza, przedstawianych również w orzeczeniach sądów czy wyjaśnieniach regionalnych izb obrachunkowych i Ministerstwa Finansów – sprawia, że pracownicy samorządowi zajmujący się naliczaniem i egzekucją tej opłaty mają ogromne trudności z przyjęciem właściwej metody postępowania.więcej »

Rekompensaty dla gmin

Na podstawie nowelizacji ustawy Prawo wodne i niektórych innych ustaw (DzU z 2018 r., poz. 1722) zostały wprowadzone mechanizmy, dzięki którym gminy mogą uzyskać zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości za grunty pokryte wodami Skarbu Państwa.więcej »

Niepewna postać sprawozdania finansowego

Dla państwowych jednostek budżetowych jest oczywiste, że muszą sporządzić i przekazać sprawozdanie finansowe w postaci dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa.więcej »

Przywileje podatkowe dla spółdzielni rolników

Na mocy ustawy o spółdzielniach rolników rozszerzono w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych katalog zwolnień z podatku od nieruchomości. Począwszy od 1 stycznia 2019 r., w katalogu tym pojawią się budynki i budowle lub ich części oraz zajęte pod nie grunty, wykorzystywane przez spółdzielnię rolników lub związek spółdzielni rolników na działalność określoną w art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o spółdzielniach rolników, stanowiące własność albo będące w wieczystym użytkowaniu spółdzielni rolników lub związku spółdzielni rolników, które prowadzą działalność jako mikroprzedsiębiorstwo w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.więcej »

Lepiej późno niż wcale

Od kilku lat skarbnicy gmin oraz główni księgowi ośrodków pomocy społecznej „zachodzili w głowę”, jak to jest możliwe, że otrzymane przez gminę środki z Funduszu Pracy na pokrycie wydatków kwalifikowanych dotyczących dofinansowania kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny nie stanowią dochodu budżetu gminy, a wydatki pokryte z otrzymanych środków nie stanowią wydatku budżetu jst. Przekazywane za pośrednictwem wojewody środki Funduszu Pracy były ujmowane wyłącznie w wydatkach państwowego funduszu celowego.więcej »

« poprzednia