Finanse publiczne

Strona główna » ABC » Dział

Komentarz eksperta

Ustalanie i pobór opłat egzekucyjnych

W konsekwencji wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego znowelizowano ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i określono w niej nowe zasady ustalania i poboru kosztów egzekucyjnych. więcej »

Czy jst planują po nowemu?

Ponieważ upłynęło już kilka miesięcy od początku roku, można już podjąć próbę podsumowania skutków nowych przepisów pozwalających na prowadzenie planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych według określonych symboli grup wydatków.więcej »

Samorządowe deklaracje podatkowe

Jeszcze tylko do końca czerwca 2019 r. rady gmin mogą określać warunki i tryb składania – za pomocą środków komunikacji elektronicznej – informacji oraz deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości przez pozostałych podatników, w tym sposób przesyłania tych informacji i deklaracji oraz rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone wymienione dokumenty. więcej »

Tylko umorzenie czy także amortyzacja pozostałych środków trwałych?

Za nami pierwsze sporządzenie sprawozdania finansowego z informacją dodatkową. Wypełnienie niektórych jej pozycji budziło wątpliwości. więcej »

Opłaty w żłobkach samorządowych

Zgodnie z art. 58 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez jst albo u dziennego opiekuna zatrudnionego przez jst, wysokość opłaty dodatkowej za dłuższy pobyt w wymienionych placówkach oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustalają – w drodze uchwały – odpowiednio rada gminy, rada powiatu lub sejmik województwa.więcej »

Wpłata na złe konto będzie słono kosztować

Sejm przyjął nowelizację ustawy o VAT (druk 3301), która przewiduje sankcje za zapłatę na inne konto niż wskazane w elektronicznym wykazie podatników VAT, czyli na tzw. białej liście, którą Szef KAS ma udostępnić od 1 września 2019 r. więcej »

Status opłaty za tzw. wsad do kotła

W art. 106 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe postanowiono, że warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Należy podkreślić, że dożywianie dzieci jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.więcej »

Aktualizacja sprawozdania podatkowego SP-1

Organy podatkowe właściwe w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego do 10 stycznia 2019 r. miały obowiązek złożyć do regionalnych izb obrachunkowych (RIO) sprawo­zdania podatkowe SP-1, w których należało wykazać wysokość stawek przyjętych w celu wymiaru wymienionych podatków w 2019 r.więcej »

Samorządowa opłata antysmogowa

W efekcie nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych rady gmin zostały upoważnione do ustanawiania opłat za wjazd do stref czystego transportu.więcej »

Informacja dodatkowa – taka sama czy inna?

Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwo Finansów udostępniło w Trezorze aplikację do sporządzania informacji dodatkowej przez państwowe jednostki budżetowe. więcej »

« poprzednia