Finanse publiczne

Strona główna » ABC » Dział

Brosz o finansach

Rys. B. Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

Komentarz eksperta

Warunki umarzania kosztów egzekucyjnych

Uchwalona w minionym roku nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wprowadzi – od 20 lutego 2021 r. – istotne zmiany w zasadach umarzania kosztów egzekucyjnych, pozytywne zarówno w kontekście interesów wierzyciela, jak i organów egzekucyjnych.więcej »

Językowa poprawność procedur

W ramach zawodowych zainteresowań przeglądałam niedawno polityki rachunkowości zaktualizowane w 2019 r. Zdecydowana większość jest poprawna merytorycznie i językowo.więcej »

Opóźnienia w transakcjach handlowych

Od 1 stycznia 2020 r. – na mocy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych – zmienią się zasady ustalania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. Wysokość tych odsetek będzie stanowiła sumę 10 punktów procentowych oraz stopy referencyjnej NBP.więcej »

Inwentaryzacja obcych środków trwałych

Bardzo często na szkoleniach wraca problem inwentaryzacji obcych środków trwałych, a przez analogię – także tych ujętych na kontach bilansowych jsfp, ale przekazanych do używania innym jednostkom. więcej »

Niedochodzenie drobnych należności w jsfp

Od 1 stycznia 2020 r., gdy zaczną obowiązywać przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, zmienią się zasady dotyczące dochodzenia należności jsfp.więcej »

Termin potwierdzenia salda

W stanowisku w sprawie inwentaryzacji zapasów Komitet Standardów Rachunkowości (KSR), definiując pojęcie spisu z natury, wyodrębnił czynności spisowe i czynności pozostałe, takie jak wycena spisanych aktywów, ustalenie różnic inwentaryzacyjnych oraz ich wyjaśnienie, rozliczenie i ujęcie w księgach rachunkowych. więcej »

Nowa forma organizacyjna jednostek sektora finansów publicznych – CUS

Począwszy od 1 stycznia 2020 r., zaczną funkcjonować centra usług społecznych. To nowa forma organizacyjna jednostek sektora finansów publicznych, którą – na mocy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych – będą mogły tworzyć gminy w zakresie określonych usług społecznych oraz koordynacji tych usług.więcej »

Czy jst muszą uwzględniać stanowisko KSR?

Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości (KSR) w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste nie zawiera obowiązujących jst przepisów prawa, lecz wytyczne, które mogą, ale nie muszą być zastosowane w praktyce przez jst.więcej »

Nowelizacja w zakresie „opłaty śmieciowej”

Po upływie prawie rocznego procesu legislacyjnego dnia 19 lipca 2019 r. została uchwalona nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. więcej »

Zamieszanie z prewspółczynnikiem

Niestety, do braku pewności prawa w kwestiach podatkowych sektor finansów publicznych musiał się już przyzwyczaić. W lipcu obserwowaliśmy kolejne przełomowe orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, tym razem w sprawie zakresu odliczenia VAT od kosztów ogólnych (takich jak np. media, remonty, materiały biurowe).więcej »

« poprzednia