Finanse publiczne

Strona główna » ABC » Komentarz eksperta » Wpłata na złe konto będzie słono kosztować
2019-05-07, Joanna Rudzka

Wpłata na złe konto będzie słono kosztować

Sejm przyjął nowelizację ustawy o VAT (druk 3301), która przewiduje sankcje za zapłatę na inne konto niż wskazane w elektronicznym wykazie podatników VAT, czyli na tzw. białej liście, którą Szef KAS ma udostępnić od 1 września 2019 r.

doradca podatkowy specjalizujący się w rozliczeniach VAT w jst

Wykaz ma być aktualizowany w dni robocze, raz na dobę. Wyszukiwanie będzie możliwe np. po numerze NIP lub fragmencie nazwy (nazwiska). Będzie też można prześledzić całą historię rejestracji do celów VAT (5 lat wstecz). Dostęp do danych będzie możliwy także za pośrednictwem CEIDG.

Wykaz będzie zawierał informacje dotyczące numerów rachunków bankowych podatnika lub imiennych rachunków w SKOK, wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym. Podatnicy, którzy dokonają płatności na rachunek nieuwzględniony w wykazie, nie będą mogli zaliczyć tej części kosztów do kosztów uzyskania przychodów. W miesiącu, w którym błędny przelew zostanie zlecony, podatnicy będą zobowiązani do zmniejszenia kosztu uzyskania przychodów, a jeśli okaże się to niemożliwe – do zwiększenia przychodów. Przewidziano też odpowiedzialność solidarną nabywcy w przypadku dokonania zapłaty na rachunek dostawcy niewymieniony w wykazie, ale tylko do kwoty podatku VAT związanego z transakcją. Omówione regulacje dotyczą wyłącznie płatności przekraczających 15 000 zł.

Warunkiem uwolnienia się od sankcji jest złożenie przez podatnika zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek spoza wykazu. Zawiadomienie składa się – w ciągu 3 dni od przelewu – do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury. Odpowiedzialność będzie również wyłączona w przypadku dokonania zapłaty z zastosowaniem podzielonej płatności.

Zasadniczo nowe przepisy mają wejść w życie 1 września 2019 r., jednak regulacje określające negatywne konsekwencje przelania środków na rachunek spoza wykazu mają obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.